Bolagsstyrning

För Bravida, som har en decentraliserad organisation, är god bolagsstyrning en förutsättning för och en viktig del av kärnverksamheten.

Bravidas bolagsstyrningsrapport 2016

Bravida är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm och har sedan Bolaget noterades den 16 oktober 2015, tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden återfinns på www.bolagsstyrning.se, där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs.

Bravidas bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med Årsredovisningslagen och Koden och redogör för Bravidas bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten strävar efter att undvika upprepning av information om vad som följer av tillämpliga regelverk och fokuserar på att redogöra för det specifika för Bravida.

Under 2015 förekom två avvikelser från Koden. Jeffery Scherer var ordförande i valberedningen och tillika ledamot av bolagets styrelse. Det var en avvikelse från punkt 2.4 i Koden som säger att ledamot av styrelsen inte ska vara ordförande i valberedningen. Avvikelsen var motiverad av att Bain Capital var ägare till mer än 50 % av aktierna och därmed den i särklass största enskilda ägaren och att bolaget nyligen hade noterats på börsen. Avvikelsen accepterades av hela valberedningen.

Vid extra bolagsstämma i Bravida beslutades den 25 september 2015 att ett långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram skulle erbjudas ett större antal befattningshavare. Programmet är närmare beskrivet på sidorna 54 och 73 i årsredovisningen för 2015. Intjänande perioden för detta program är från och med tecknandet, som skedde i samband med att Bravida börsnoterades den 16 oktober, till fastställt bokslut för 2017. Intjänade perioden blir således cirka 2,5 år, vilket är en avvikelse från punkt 9.7 i Koden, där stadgas att intjänade perioden inte ska understiga tre år. Avvikelsen är motiverad av att börsintroduktionen skedde sent på hösten 2015 och att bolaget ville kunna erbjuda sina anställda ett program i samband med introduktionen. Det bedömdes då att ett program som sträckte sig 3,5 år inte hade blivit lika attraktivt.

Någon överträdelse av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden har inte förekommit.