Årsstämma 2020

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, kallas till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Inpassering till årsstämman börjar kl. 12.30.

Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Bravida Holding AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla årsstämman kort och effektiv och minska risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter årsstämman. Alla personer som uppvisar symptom (torrhosta, feber, andningsbesvär m.m.), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller har vistats i ett område med stor smittspridning uppmanas att rösta via ombud på årsstämman.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2020, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 20 april 2020 per post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.bravida.se.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB lördagen den 18 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Övrig information och dokument finns samlat nedan.