Extra bolagsstämma i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bravidas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum, det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. 

Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2020, dels senast torsdagen den 22 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 19 oktober 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt här på www.bravida.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till: generalmeetingservices@euroclear.eu eller med post till Bravida Holding AB (publ), ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan  behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bravida Holding AB (publ), att. Magnus Liljefors, Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@bravida.se, senast den 13 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bravida Holding AB (publ), Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, och på www.bravida.se, senast den 18 oktober 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Vid frågor

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).