Valberedning 2023

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedning inför årsstämma 2023

Bravidas valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver är styrelseordföranden adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningens ledamöter:

– Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder (ordförande)
– Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
– Henrik Didner, Didner & Gerge
– Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB (adjungerad)

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer
  • och i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Bravida Holding AB:s årsstämma äger rum fredagen den 28 april 2023 i Bravidas lokaler, Mikrofonvägen 28, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Fredrik Jonsson
126 81 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 3 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se 
+46 8 695 20 07

 

Principer för utseende av valberedning i Bravida Holding AB

Antagna vid bolagsstämma den 5 maj 2022

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i juli varje år.

Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första möte. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren som utsett den avgående ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett. Ovanstående principer för utseende av valberedningen föreslås gälla tillsvidare. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor och, i förekommande fall, förslag till val av revisor.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.                         

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07