Valberedning 2016

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedning inför årsstämma 2016

Bravidas valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningens ledamöter:

Jeff Scherer, Bain Capital
Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
Håkan Berg, Swedbank Robur
Monica Caneman, styrelseordförande i Bravida Holding AB

Då Jeff Scherer är ledamot av bolagets styrelse är det en avvikelse från punkten 2.4 i Svensk kod för Bolagsstyrning att han även är ordförande i valberedningen. Avvikelsen är motiverad av att Bain Capital är ägare till mer än 50 % av aktierna och att bolaget helt nyligen har noterats på börsen. Avvikelsen har accepterats av hela valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Bravida Holding AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 3 maj 2016, på 7A konferens, Odengatan 65, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Magnus Liljefors
103 32 Stockholm.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast tisdagen den 15 mars 2016.