Valberedning 2021

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedning inför årsstämma 2021

Bravidas valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningens ledamöter:

Marianne Flink, Swedbank Robur fonder (ordförande)
Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

förslag till stämmoordförande,
förslag till styrelse,
förslag till styrelseordförande,
förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
förslag till revisorer,
förslag till arvode för bolagets revisorer och
i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.
Bravida Holding AB:s årsstämma äger rum fredagen den 26 april 2021 i Bravidas lokaler, Mikrofonvägen 28, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Fredrik Jonsson
126 81 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 8 mars 2021.

*Ordförande valberedningen