Bolagsstyrning

För Bravida, som har en decentraliserad organisation, är god bolagsstyrning en viktig del av kärnverksamheten.

Bolagsstyrningsdokument Bolagsstyrningsrapport 2019.pdf Revisionsberättelse 2019.pdf

Bravida Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.