ÅRSSTÄMMA 2020

Bravida Holding AB:s årsstämma äger rum fredagen den 24 april 2020 i Bravidas lokaler, Mikrofonvägen 28, Stockholm.

Formell kallelse skickas ut 6-4 veckor före stämman. 

Dokument 01. Kallelse.pdf 02. Fullmaktsformulär.pdf 03. Styrelsens i Bravida Holding AB (publ) yttrande beträffande förslag till vinstutdelning vid årsstämma den 24 april 2020.pdf 04. Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020.pdf 05. Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020.pdf 06. Styrelsens redovisning av uppföljning och utvärdering av ersättning.pdf 07. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.pdf 08. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.pdf

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding  AB
Att: Styrelseordföranden
126 81 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit senast den 5 mars 2020.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.