ÅRSSTÄMMA 2020

Bravida Holding AB:s årsstämma äger rum fredagen den 24 april 2020 i Bravidas lokaler, Mikrofonvägen 28, Stockholm.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bravida uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.  

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt vad som anges i kallelsen till årsstämman, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt här till höger.

Det ifyllda formuläret måste vara Bravida tillhanda senast den 22 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till postadress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@bravida.se. Formuläret skickas med fördel in redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Observera att anmälan till stämman måste göras senast den 20 april 2020 även om aktieägaren väljer att förhandsrösta. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument 00. Protokoll Årsstämma 24 april 2020.pdf 01.1 Reviderad dagordning.pdf 02.1 Formulär för förhandsröstning Bravida.docx 06. Styrelsens redovisning av uppföljning och utvärdering av ersättning.pdf 04. Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020.pdf 03. Styrelsens i Bravida Holding AB (publ) yttrande beträffande förslag till vinstutdelning vid årsstämma den 24 april 2020.pdf 05. Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020.pdf 07. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.pdf 08. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.pdf 02. Fullmaktsformulär.pdf 01. Kallelse.pdf

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding  AB
Att: Styrelseordföranden
126 81 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit senast den 5 mars 2020.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.