ÅRSSTÄMMA 2019

Bravidas årsstämma äger rum den 26 april 2019 i Bravidas lokaler på Mikrofonvägen 28, Stockholm. Stämman börjar klockan 13:00.

Dokument 00. Protokoll.pdf 09. Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.pdf 03. Styrelsens yttrande om vinstutdelning.pdf 04. Valberedningens förslag.pdf 05. Valberedningen motiverade yttrande.pdf 06. Styrelsens redovisning av uppföljning och utvärdering av ersä...pdf 07. Styrelsens förslag om återköpsbemyndigande.pdf 08. Styrelsens yttrande om återköpsbemyndigande.pdf 01. Kallelse.pdf 02. Fullmaktsformulär.docx

Formell kallelse skickas ut 6-4 veckor före stämman. 

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding  AB
Att: Styrelseordföranden
126 81 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit i tillräckligt god tid.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.