Bolagsordning

Bolagsordning för Bravida Holding AB (publ), organisationsnummer 556891-5390, antagen på årsstämma den 26 april 2021.

1 § FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Bravida Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.

3 § VERKSAMHETSFÖREMÅL
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt att, direkt eller indirekt, bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen, bedriva fastighetsrörelse, bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minsta tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie samt efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

5 § STYRELSE
Styrelsen består av tre till tio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

6 § REVISOR
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska skickas genom annons i Post- och Inrikes tidningar och bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

8 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dag som anges i kallelsen till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

9 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
Följande ärenden ska avhandlas vid årsstämman:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovsning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter;
 11. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 § RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

12 § AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.