Incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP”)

LTIP 2022

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutade bolagsstämman om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa med en intjänandeperiod från och med 2022 till och med 2024

Erbjudandet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravidakoncernen. Deltagande i LTIP 2022 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie (”Bravidaaktie”) som deltagaren har inom ramen för LTIP 2022, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren upp till högst tre (3) alternativt fem (5) nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är att 2024 års resultat (EBITA) för koncernen ska uppgå till 1 855 480 000kr för full tilldelning. För att några aktier överhuvudtaget ska tilldelas krävs att en miniminivå överskrids. Minimumnivån är satt till 85 procent av måltalet 1 855 480 000 kr. Alla deltagare har samma prestationsmål. Eventuell tilldelning sker efter att den första delårsrapporten för 2025 offentliggörs.

Verkställande direktören får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde av 300 000 SEK vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med Braivdaaktier motsvarande ett värde om högst 240 000 SEK, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde om högst 200 000 SEK, regionchefer får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde om högst 50 000 SEK, avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50 miljoner SEK kan delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde om 50 000 SEK, avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent) och omsatt mer än 30 miljoner SEK (men mindre än 50 miljoner SEK), får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde av 30 000 SEK. Därutöver får vissa övriga befattningshavare på koncern-, divisions- eller regionstab samt vissa nyckelpersoner delta med Bravidaaktier motsvarande antingen högst 30 000 SEK eller högst 50 000 SEK.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Bravidaaktier behålls i enlighet med LTIP 2022 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2022 maximalt att uppgå till cirka 46 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka 10 miljoner kronor.


LTIP 2021

Vid årsstämman den 26 april 2021 beslutade bolagsstämman om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2021 till och med årsstämman 2024.

Erbjudandet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie (”Bravidaaktie”) som deltagaren har inom ramen för LTIP 2021, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren lägst en (1) och högst tre (3) alternativt fem (5) nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är att 2023 års resultat (EBITA) för koncernen ska uppnå till minst en viss nivå. Alla deltagare har således samma prestationsmål. Eventuell tilldelning sker efter att den första delårsrapporten för 2024 offentliggörs.

Verkställande direktören får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde av 300 000 SEK vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 SEK, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 SEK, regionchefer får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 SEK, avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50 miljoner SEK kan delta med aktier motsvarande ett värde om 50 000 SEK, avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent) och omsatt mer än 30 miljoner SEK (men mindre än 50 miljoner SEK), får delta med aktier motsvarande ett värde av 30 000 SEK. Därutöver får vissa övriga befattningshavare på koncern-divisions- eller regionstab samt vissa nyckelpersoner delta med aktier motsvarande antingen högst 30 000 SEK eller högst 50 000 SEK.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2021 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2021 maximalt att uppgå till cirka 46 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka 10 miljoner kronor.


LTIP 2020

Vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2020 beslutade bolagsstämman om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2020 till och med årsstämman 2023.

Erbjudandet riktar sig framförallt till region- och avdelningschefer. Deltagandet i LTIP 2020 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie (”Bravidaaktie”) som deltagaren har inom ramen för LTIP 2020, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är att 2022 års resultat (Ebita) för koncernen ska uppnå till minst en viss nivå. Alla deltagare har således samma prestationsmål. Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2023 offentliggörs.

Verkställande direktören får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde om högst 300 000 SEK vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 SEK, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 SEK, regionchefer och avdelnings-chefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7 procent, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 SEK, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 procent, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 SEK.

Därutöver har ett mindre antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2020 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2020 maximalt att uppgå till cirka 45,8 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka tio miljoner kronor.