Incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP”)

LTIP 2017

Årsstämman 2017 beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2017 till och med årsstämman 2020.

Deltagandet i LTIP 2017 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie man deltar med kan man tilldelas lägst en och högst fem nya aktier Bravida Holding AB. Verkställande direktören får delta med aktier (”Bravidaaktie”) motsvarande ett värde om högst 300 000 kr vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 kr, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 kr, regionchefer och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7%, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 kr, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 %, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 kr.

Därutöver har ett antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 166 personer har accepterat erbjudandet.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2017, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2019 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2020 offentliggörs.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2017 att uppgå till ungefär 30 MSEK.


LTIP 2016

Årsstämman 2016 beslutade om ytterligare ett program att löpa från 2016 till och med 31 december 2018.

Deltagandet i LTIP 2016 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie man deltar med kan man tilldelas lägst en och högst fem nya aktier Bravida Holding AB. Verkställande direktören får delta med aktier (”Bravidaaktie”) motsvarande ett värde om högst 300 000 kr vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 kr, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 kr, regionchefer och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7%, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 kr, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 %, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 kr.

Därutöver har ett antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 124 personer har accepterat erbjudandet.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2016, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2018 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2019 då resultatet för 2018 offentliggörs.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2016 att uppgå till ungefär 23 MSEK.


LTIP 2015

I samband med börsnoteringen har 248 anställda, företrädesvis chefer i linjen, accepterat ett erbjudande från Bolaget om deltagande i ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2015”) . Programmet syftar till att främja och stimulera personalens lojalitet gentemot verksamheten genom att förena deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen. Programmet löper till och med utgången av 2017.

Deltagandet i LTIP 2015 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. Verkställande direktören får delta med högst 7 500 aktier, ekonomi- och finansdirektören med högst 6 000 aktier, övriga medlemmar av koncernledningen med 5 000 aktier, regionchefer med 1 250 aktier och avdelningschefer med 750 aktier.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2015, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren maximalt tre nya aktier i Bravida. Verkställande direktören kan dock erhålla maximalt fem aktier och ekonomi- och finansdirektören kan erhålla maximalt fyra aktier. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2017 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål. Det högsta möjliga värdet på varje aktie som en deltagare kan erhålla är begränsat till 120 kronor.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2018 offentliggjorts.

Vid en prestationsuppfyllelse om 50 procent, en förväntad årlig personalomsättning om 5 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 20 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP under löptiden att uppgå till ungefär 17,4 MSEK.