Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK  2019  2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning   20 404 19 305 17 293 14 792 14 206
Kostnader för produktion -17 503 -16 502 -14 718 -12 562 -12 081
Bruttoresultat 2 901  2 803 2 575 2 230 2 124
Försäljnings- och administrationskostnader -1 678 -1 596 -1 502 -1 286 -1 342
Rörelseresultat 1 224  1 207 1 072 944 782
Justeringar avseende särskilda kostnader - - 8 10 96
Justerat rörelsresultat 1 224  1 207 1 080 954 878
Finansnetto -73 -16 -54 -67 -360
Resultat efter finansiella poster 1 151  1 191 1 019 877 422
Skatt -267 -235 -199 -203 -135
Periodens resultat 884  956 820 674 287
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 8 731 8 210  7 844 7 599 7 211
Nyttjanderättstillgångar 1 029 - - - -
Övriga anläggningstillgångar 179 168 154 144 218
Omsättningstillgångar 5 599 5 211 4 523 3 933 3 394
Likvida medel 972 735 839 286 573
Summa tillgångar 16 510  14 324 13 360 11 962 11 396
Eget kapital 5 596 5 238 4 662 4 079 3 555
Långfristiga lån 500 1 300 1 700 2 700 2 700
Övriga långfristiga skulder 1 001 667 356 245 177
Leasingskulder 1 040 - - - -
Kortfristiga räntebärande skulder 1 495 800 1 000 - -
Kortfristiga skulder 6 879 6 319 5 642 4 938 4 964
Summa eget kapital och skulder 16 510  14 324 13 360 11 962 11 396
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 599 1 052 1 038 428 841
Kassaflöde från investeringsverksamheten -503 -249 -231 -280 -262
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -881 -914 -254 -504 -767
Periodens kassaflöde 215  -111 553 -356 -189
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,0 6,3 6,2 6,4 5,5
Justerad rörelsemarginal, % 6,0 6,3 6,2 6,5 6,2
EBITA-marginal, % 6,0 6,3 6,2 6,4 5,5
Justerad EBITA-marginal, % 6,0 6,3 6,3 6,5 6,2
Avkastning på eget kapital, % 16,1 18,7 18,3 17,5 8,4
Nettoskuldsättning -2 063 -1 365 -1 862 -2 417 -2 433
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 1,3 1,1 1,7 2,5 2,7
Kassagenerering, % 115 105 109 62 125
Räntetäckningsgrad, ggr 23,5 38,6 22,9 15,5 2,5
Soliditet, % 33,9 36,6 34,9 34,1 31,2
Orderingång 22 534 20 652 17 972 15 990 14 249
Orderstock 14 485 11 992 10 271 8 644 7 092
Medelantal anställda 11 722 11 475 10 643 9 730 9 359
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,2 9,2 8,6 8,7 9,4
Rörelsekapital i % av omsättningen -5,6 -4,9 -5,5 -5,8 -7,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,36 4,73 4,07 3,34 1,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,35 4,72 4,06 3,34 1,42