Finansiell Information

Femårsöversikt resultaträkning

MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 14 792 14 206 12 000 11 080 11 400
Kostnader för produktion -12 562 -12 081 -10 173 -9 420 -9 740
Bruttoresultat 2 230 2 124 1 827 1 660 1 660
Administrations- och försäljningskostnader -1 286 -1 342 -1 123 -1 061 -1 057
Övriga rörelsekostnader - - - - -33
Rörelseresultat 944 782 705 600 570
Justeringar avseende särskilda kostnader 10 96 54 49 55
Rörelseresultat efter särskilda kostnader 954 878 759 649 624
Finansnetto -67 -360 -265 -378 -31
Resultat efter finansiella poster (EBT) 877 422 440 221 539
Skatt -203 -135 -120 -47 -145
Periodens resultat 674 287 320 174 394
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 7 599 7 211 6 940 6 733 6 745
Övriga anläggningstillgångar 144 218 386 354 291
Omsättningstillgångar 3 933 3 394 2 911 2 785 2 939
Likvida medel 286 573 828 838 97
Summa tillgångar 11 962 11 396 11 064 10 710 10 072
Eget kapital 4 079 3 555 3 306 3 701 3 378
Lån 2 700 2 700 3 441 3 312 2 854
Övriga långfristiga skulder 245 177 420 182 246
Kortfristiga skulder 4 938 4 964 3 897 3 514 3 594
Summa eget kapital och skulder 11 962 11 396 11 064 10 710 10 072
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 428 841 659 457 424
Kassaflöde från investeringsverksamheten -280 -262 -136 -54 -37
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -504 -767 -545 344 -408
Periodens kassaflöde -356 -189 -22 746 -21
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,4 5,5 5,9 5,4 5,0
Justerad rörelsemarginal, % 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5
Vinstmarginal, % 5,9 3,0 3,7 2,0 4,7
Avkastning på eget kapital, % 17,5 8,4 9,1 4,9 14,3
Nettolåneskuld 2 417 2 433 2 595 2 468 -
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 2,5 2,7 3,3 3,7 -
Kassagenerering, % 60 125,0 128,0 146,0 100,0
Räntetäckningsgrad, ggr 15,5 2,5 2,2 1,7 15,4
Soliditet, % 34,1 31,2 29,9 34,6 33,5
Orderingång 15 990 14 249 12 149 12 346 11 564
Orderstock 8 644 7 092 6 580 6 075 4 809
Medelantalet anställda 9 730 9 359 8 188 7 967 8 139
Omsättning per medarbetare 1 520 1 518 1 466 1 391 1 401
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,7 9,4 9,4 9,6 9,3
Rörelsekapital i % av omsättningen -5,8 -7,9 -7,1 -5,5 -4,2
Periodens resultat per aktie, kr efter omvänd split 3,34 1,42 1,59 0,86 -