Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2021 2020  2019  2018 2017
Nettoomsättning 21 876 21 147   20 404 19 305 17 293
Kostnader för produktion -18 577 -18 093 -17 503 -16 502 -14 718
Bruttoresultat 3 299 3 054 2 901  2 803 2 575
Försäljnings- och administrationskostnader -1 787 -1 706 -1 678 -1 596 -1 502
Rörelseresultat 1 512 1 348 1 224  1 207 1 072
Justeringar avseende särskilda kostnader - - - - 8
Justerat rörelsresultat 1 512 1 348 1 224  1 207 1 080
Finansnetto -56 -74 -73 -16 -54
Resultat efter finansiella poster 1 456 1 274 1 151  1 191 1 019
Skatt -318 -276 -267 -235 -199
Periodens resultat 1 138 997 884  956 820
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 9 530 8 904 8 731 8 210  7 844
Nyttjanderättstillgångar 972 1002 1 029 - -
Övriga anläggningstillgångar 250 179 179 168 154
Omsättningstillgångar 7 170 5 220 5 599 5 211 4 523
Likvida medel 1 594 1 748 972 735 839
Summa tillgångar 19 516 17 053 16 510  14 324 13 360
Eget kapital 6 832 5 876 5 596 5 238 4 662
Långfristiga lån - 500 500 1 300 1 700
Övriga långfristiga skulder 1 159 1 270 1 001 667 356
Leasingskulder 994 1 022 1 040 - -
Kortfristiga räntebärande skulder 1 603 1 350 1 495 800 1 000
Kortfristiga skulder 8 928 7 035 6 879 6 319 5 642
Summa eget kapital och skulder 19 516 17 053 16 510  14 324 13 360
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 437 2 171 1 599 1 052 1 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten -509 -316 -503 -249 -231
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 151 -990 -881 -914 -254
Periodens kassaflöde -223 866 215  -111 553
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,9 6,4 6,0 6,3 6,2
EBITA-marginal, % 6,9 6,4 6,0 6,3 6,2
Avkastning på eget kapital, % 17,4 16,7 16,1 18,7 18,3
Nettoskuldsättning -1 003 -1 124 -2 063 -1 365 -1 862
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 0,5 0,6 1,3 1,1 1,7
Kassagenerering, % 83 138 109 103 105
Räntetäckningsgrad, ggr 29,5 28,2 23,5 38,6 22,9
Soliditet, % 35,0 34,5 33,9 36,6 34,9
Orderingång 24 237 20 242 22 534 20 652 17 972
Orderstock 16 519 13 791 14 485 11 992 10 271
Medelantal anställda 11 864 11 906 11 722 11 475 10 643
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,2 8,1 8,2 9,2 8,6
Rörelsekapital i % av omsättningen -6,7 -7,5 -5,6 -4,9 -5,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,66 4,94 4,36 4,73 4,07
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,64 4,93 4,35 4,72 4,06

 

Nyheter

Visa alla

Kvartalsrapport april – juni 2022

Stark organisk tillväxt och rekordmånga förvärv

Bravida förvärvar bolaget Rörledningsfirman Werner Nilsson AB

Bravida förvärvar bolaget Rörledningsfirman Werner Nilsson AB och kommer därmed att förstärka sin position inom vs i Perstorp och Klippan. Bolaget omsätter omkring 16 miljoner och har fyra anställda.

Bravida Finland förvärvar bolaget Polar 2000 Oy och stärker sin position inom processindustrin

Bravida Finland förvärvar bolaget Polar 2000 Oy och kommer därmed att förstärka sin position inom processindustrin i östra Finland. Bolaget omsätter 4,8 miljoner euro och har 44 anställda.

Inbjudan till presentation av Bravidas rapport för andra kvartalet 2022

Bravidas kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 kommer att offentliggöras klockan 07:30 den 15 juli 2022.