Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2020  2019  2018 2017 2016
Nettoomsättning 21 147   20 404 19 305 17 293 14 792
Kostnader för produktion -18 093 -17 503 -16 502 -14 718 -12 562
Bruttoresultat 3 054 2 901  2 803 2 575 2 230
Försäljnings- och administrationskostnader -1 706 -1 678 -1 596 -1 502 -1 286
Rörelseresultat 1 348 1 224  1 207 1 072 944
Justeringar avseende särskilda kostnader - - - 8 10
Justerat rörelsresultat 1 348 1 224  1 207 1 080 954
Finansnetto -74 -73 -16 -54 -67
Resultat efter finansiella poster 1 274 1 151  1 191 1 019 877
Skatt -276 -267 -235 -199 -203
Periodens resultat 997 884  956 820 674
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 8 904 8 731 8 210  7 844 7 599
Nyttjanderättstillgångar 1002 1 029 - - -
Övriga anläggningstillgångar 179 179 168 154 144
Omsättningstillgångar 5 220 5 599 5 211 4 523 3 933
Likvida medel 1 748 972 735 839 286
Summa tillgångar 17 053 16 510  14 324 13 360 11 962
Eget kapital 5 876 5 596 5 238 4 662 4 079
Långfristiga lån 500 500 1 300 1 700 2 700
Övriga långfristiga skulder 1 270 1 001 667 356 245
Leasingskulder 1 022 1 040 - - -
Kortfristiga räntebärande skulder 1 350 1 495 800 1 000 -
Kortfristiga skulder 7 035 6 879 6 319 5 642 4 938
Summa eget kapital och skulder 17 053 16 510  14 324 13 360 11 962
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 171 1 599 1 052 1 038 428
Kassaflöde från investeringsverksamheten -316 -503 -249 -231 -280
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -990 -881 -914 -254 -504
Periodens kassaflöde 866 215  -111 553 -356
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,4
Justerad rörelsemarginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,5
EBITA-marginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,4
Justerad EBITA-marginal, % 6,4 6,0 6,3 6,3 6,5
Avkastning på eget kapital, % 16,7 16,1 18,7 18,3 17,5
Nettoskuldsättning -1 124 -2 063 -1 365 -1 862 -2 417
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 0,6 1,3 1,1 1,7 2,5
Kassagenerering, % 153 115 105 109 62
Räntetäckningsgrad, ggr 28,2 23,5 38,6 22,9 15,5
Soliditet, % 34,5 33,9 36,6 34,9 34,1
Orderingång 20 242 22 534 20 652 17 972 15 990
Orderstock 13 791 14 485 11 992 10 271 8 644
Medelantal anställda 11 906 11 722 11 475 10 643 9 730
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,1 8,2 9,2 8,6 8,7
Rörelsekapital i % av omsättningen -7,5 -5,6 -4,9 -5,5 -5,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,94 4,36 4,73 4,07 3,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,93 4,35 4,72 4,06 3,34