Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 19 305 17 293 14 792 14 206 12 000
Kostnader för produktion -16 502 -14 718 -12 562 -12 081 -10 173
Bruttoresultat 2 803 2 575 2 230 2 124 1 827
Försäljnings- och administrationskostnader -1 596 -1 502 -1 286 -1 342 -1 123
Rörelseresultat 1 207 1 072 944 782 705
Justeringar avseende särskilda kostnader 0 8 10 96 54
Justerat rörelsresultat 1 207 1 080 954 878 759
Finansnetto -16 -54 -67 -360 -265
Resultat efter finansiella poster 1 191 1 019 877 422 440
Skatt -235 -199 -203 -135 -120
Periodens resultat 956 820 674 287 320
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 8 210  7 844 7 599 7 211 6 940
Övriga anläggningstillgångar 168 154 144 218 386
Omsättningstillgångar 5 211 4 523 3 933 3 394 2 911
Likvida medel 735 839 286 573 828
Summa tillgångar 14 324 13 360 11 962 11 396 11 064
Eget kapital 5 238 4 662 4 079 3 555 3 306
Långfristiga lån 1 300 1 700 2 700 2 700 3 441
Övriga långfristiga skulder 667 356 245 177 420
Företagscertifikat 800 1 000 - - -
Kortfristiga skulder 6 319 5 642 4 938 4 964 3 897
Summa eget kapital och skulder 14 324 13 360 11 962 11 396 11 064
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 052 1 038 428 841 659
Kassaflöde från investeringsverksamheten -249 -231 -280 -262 -136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -914 -254 -504 -767 -545
Periodens kassaflöde -111 553 -356 -189 -22
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,3 6,2 6,4 5,5 5,9
Justerad rörelsemarginal, % 6,3 6,2 6,5 6,2 6,3
EBITA-marginal, % 6,3 6,2 6,4 5,5 5,9
Justerad EBITA-marginal, % 6,3 6,3 6,5 6,2 6,3
Vinstmarginal, % 6,2 5,9 5,9 3,0 3,7
Avkastning på eget kapital, % 18,7 18,3 17,5 8,4 9,1
Nettoskuldsättning 1 365 1 862 2 417 2 433 2 595
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 1,1 1,7 2,5 2,7 3,3
Kassagenerering, % 102 106 61 125 128
Räntetäckningsgrad, ggr 38,6 22,9 15,5 2,5 2,2
Soliditet, % 36,6 34,9 34,1 31,2 29,9
Orderingång 20 652 17 972 15 990 14 249 12 149
Orderstock 11 992 10 271 8 644 7 092 6 580
Medelantal anställda 11 475 10 643 9 730 9 359 8 188
Administrationskostnader i % av omsättningen 9,2 8,6 8,7 9,4 9,4
Rörelsekapital i % av omsättningen -4,9 -5,5 -5,8 -7,9 -7,1
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,73 4,07 3,34 1,42 1,59
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,72 4,06 3,34 1,42 1,59