Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 17 293 14 792 14 206 12 000 11 080
Kostnader för produktion -14 718 -12 562 -12 081 -10 173 -9 420
Bruttoresultat 2 575 2 230 2 124 1 827 1 660
Försäljnings- och administrationskostnader -1 502 -1 286 -1 342 -1 123 -1 061
Rörelseresultat 1 072 944 782 705 600
Justeringar avseende särskilda kostnader 8 10 96 54 49
Justerat rörelsresultat 1 080 954 878 759 649
Finansnetto -54 -67 -360 -265 -378
Resultat efter finansiella poster 1 019 877 422 440 221
Skatt -199 -203 -135 -120 -47
Periodens resultat 820 674 287 320 174
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill  7 844 7 599 7 211 6 940 6 733
Övriga anläggningstillgångar 154 144 218 386 354
Omsättningstillgångar 4 523 3 933 3 394 2 911 2 785
Likvida medel 839 286 573 828 838
Summa tillgångar 13 360 11 962 11 396 11 064 10 710
Eget kapital 4 662 4 079 3 555 3 306 3 701
Långfristiga lån 1 700 2 700 2 700 3 441 3 312
Övriga långfristiga skulder 356 245 177 420 182
Företagscertifikat 1 000 - - - -
Kortfristiga skulder 5 642 4 938 4 964 3 897 3 514
Summa eget kapital och skulder 13 360 11 962 11 396 11 064 10 710
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 038 428 841 659 457
Kassaflöde från investeringsverksamheten -231 -280 -262 -136 -54
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -254 -504 -767 -545 344
Periodens kassaflöde 553 -356 -189 -22 746
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,2 6,4 5,5 5,9 5,4
Justerad rörelsemarginal, % 6,2 6,5 6,2 6,3 5,9
Vinstmarginal, % 5,9 5,9 3,0 3,7 2,0
Avkastning på eget kapital, % 18,3 17,5 8,4 9,1 4,9
Nettoskuldsättning 1 862 2 417 2 433 2 595 2 468
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 1,7 2,5 2,7 3,3 3,7
Kassagenerering, % 106 61 125 128 146
Räntetäckningsgrad, ggr 22,9 15,5 2,5 2,2 1,7
Soliditet, % 34,9 34,1 31,2 29,9 34,6
Orderingång 17 972 15 990 14 249 12 149 12 346
Orderstock 10 271 8 644 7 092 6 580 6 075
Medelantal anställda 10 643 9 730 9 359 8 188 7 967
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,6 8,7 9,4 9,4 9,6
Rörelsekapital i % av omsättningen -5,5 -5,8 -7,9 -7,1 -5,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,07 3,34 1,42 1,59 0,86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,06 3,34 1,42 1,59 0,86