Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2022 2021 2020  2019  2018
Nettoomsättning 26 303 21 876 21 147   20 404 19 305
Kostnader för produktion -22 335 -18 577 -18 093 -17 503 -16 502
Bruttoresultat 3 968 3 299 3 054 2 901  2 803
Försäljnings- och administrationskostnader -2 272 -1 787 -1 706 -1 678 -1 596
Rörelseresultat 1 696 1 512 1 348 1 224  1 207
Finansnetto -64 -56 -74 -73 -16
Resultat efter finansiella poster 1 632 1 456 1 274 1 151  1 191
Skatt -349 -318 -276 -267 -235
Periodens resultat 1 283 1 138 997 884  956
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 10 439 9 530 8 904 8 731 8 210
Nyttjanderättstillgångar 1 028 972 1002 1 029 -
Övriga anläggningstillgångar 393 250 179 179 168
Omsättningstillgångar 9 304 7 170 5 220 5 599 5 211
Likvida medel 1 308 1 594 1 748 972 735
Summa tillgångar 22 472 19 516 17 053 16 510  14 324
Eget kapital 7 936 6 832 5 876 5 596 5 238
Långfristiga lån 500 - 500 500 1 300
Övriga långfristiga skulder 1 179 1 159 1 270 1 001 667
Leasingskulder 1 050 994 1 022 1 040 -
Kortfristiga räntebärande skulder 1 063 1 603 1 350 1 495 800
Kortfristiga skulder 10 744 8 928 7 035 6 879 6 319
Summa eget kapital och skulder 22 472 19 516 17 053 16 510  14 324
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 592 1 437 2 171 1 599 1 052
Kassaflöde från investeringsverksamheten -817 -509 -316 -503 -249
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 078 -1 151 -990 -881 -914
Periodens kassaflöde -304 -223 866 215  -111
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,4 6,9 6,4 6,0 6,3
EBITA-marginal, % 6,5 6,9 6,4 6,0 6,3
Avkastning på eget kapital, % 16,9 17,4 16,7 16,1 18,7
Nettoskuldsättning -1 304 -1 003 -1 124 -2 063 -1 365
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/EBITDA) 0,6 0,5 0,6 1,3 1,1
Kassagenerering, % 87 83 138 109 103
Räntetäckningsgrad, ggr 25,2 29,5 28,2 23,5 38,6
Soliditet, % 35,3 35,0 34,5 33,9 36,6
Orderingång 25 803 24 237 20 242 22 534 20 652
Orderstock 16 881 16 519 13 791 14 485 11 992
Medelantal anställda 13 078 11 864 11 906 11 722 11 475
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,6 8,2 8,1 8,2 9,2
Rörelsekapital i % av omsättningen -3,8 -6,7 -7,5 -5,6 -4,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,22 5,66 4,94 4,36 4,73
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,21 5,64 4,93 4,35 4,72

 

Pressmeddelanden

Visa alla

Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av omvandling av C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Bravida Finland växer inom automation

Bravida Finland förvärvar bolaget Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy och utökar därmed sin verksamhet inom automation i södra Finland. Bolaget omsätter cirka 2,6 miljoner euro och har 17 anställda.

Kvartalsrapport januari–mars 2023

Stark omsättningstillväxt både organiskt och genom förvärv

Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 28 april 2023

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.