Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Finansiell Information

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING I MSEK 2020  2019  2018 2017 2016
Nettoomsättning 21 147   20 404 19 305 17 293 14 792
Kostnader för produktion -18 093 -17 503 -16 502 -14 718 -12 562
Bruttoresultat 3 054 2 901  2 803 2 575 2 230
Försäljnings- och administrationskostnader -1 706 -1 678 -1 596 -1 502 -1 286
Rörelseresultat 1 348 1 224  1 207 1 072 944
Justeringar avseende särskilda kostnader - - - 8 10
Justerat rörelsresultat 1 348 1 224  1 207 1 080 954
Finansnetto -74 -73 -16 -54 -67
Resultat efter finansiella poster 1 274 1 151  1 191 1 019 877
Skatt -276 -267 -235 -199 -203
Periodens resultat 997 884  956 820 674
BALANSRÄKNING I MSEK          
Goodwill 8 904 8 731 8 210  7 844 7 599
Nyttjanderättstillgångar 1002 1 029 - - -
Övriga anläggningstillgångar 179 179 168 154 144
Omsättningstillgångar 5 220 5 599 5 211 4 523 3 933
Likvida medel 1 748 972 735 839 286
Summa tillgångar 17 053 16 510  14 324 13 360 11 962
Eget kapital 5 876 5 596 5 238 4 662 4 079
Långfristiga lån 500 500 1 300 1 700 2 700
Övriga långfristiga skulder 1 270 1 001 667 356 245
Leasingskulder 1 022 1 040 - - -
Kortfristiga räntebärande skulder 1 350 1 495 800 1 000 -
Kortfristiga skulder 7 035 6 879 6 319 5 642 4 938
Summa eget kapital och skulder 17 053 16 510  14 324 13 360 11 962
KASSAFLÖDE I MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 171 1 599 1 052 1 038 428
Kassaflöde från investeringsverksamheten -316 -503 -249 -231 -280
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -990 -881 -914 -254 -504
Periodens kassaflöde 866 215  -111 553 -356
NYCKELTAL, MSEK
Rörelsemarginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,4
Justerad rörelsemarginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,5
EBITA-marginal, % 6,4 6,0 6,3 6,2 6,4
Justerad EBITA-marginal, % 6,4 6,0 6,3 6,3 6,5
Avkastning på eget kapital, % 16,7 16,1 18,7 18,3 17,5
Nettoskuldsättning -1 124 -2 063 -1 365 -1 862 -2 417
Kapitalstruktur (Nettolåneskuld/just EBITA) 0,6 1,3 1,1 1,7 2,5
Kassagenerering, % 153 115 105 109 62
Räntetäckningsgrad, ggr 28,2 23,5 38,6 22,9 15,5
Soliditet, % 34,5 33,9 36,6 34,9 34,1
Orderingång 20 242 22 534 20 652 17 972 15 990
Orderstock 13 791 14 485 11 992 10 271 8 644
Medelantal anställda 11 906 11 722 11 475 10 643 9 730
Administrationskostnader i % av omsättningen 8,1 8,2 9,2 8,6 8,7
Rörelsekapital i % av omsättningen -7,5 -5,6 -4,9 -5,5 -5,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,94 4,36 4,73 4,07 3,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,93 4,35 4,72 4,06 3,34

 

Nyheter

Visa alla

Bravida stärker sin position inom automation i Finland

Bravida Finland förvärvar delar av Assemblin Oys automationsverksamhet och stärker därmed sitt serviceerbjudande inom automation i Finland. De förvärvade enheterna omsätter cirka 10 miljoner euro.

Bravida förvärvar Reglerteknik i Norr AB och stärker positionen inom automation i norra Sverige

Bravida förvärvar bolaget Reglerteknik i Norr AB och kommer därmed att förstärka sin position inom automation i norra Sverige. Bolaget omsätter cirka 13,5 miljoner kronor och har åtta anställda.

Bravida Danmark förvärvar rörelsen i Peiter Olsen El A/S och stärker sin position på Nordsjälland

Bravida Danmark förvärvar rörelsen i elinstallationsföretaget Peiter Olsen El A/S. Bravida stärker därmed sin position i Hillerød med omnejd inom elinstallation, energioptimering och säkerhet till...

Bravida bildar Building Automation - ett nytt affärsområde i hela koncernen för att stärka fokuset på fastighetsautomation

Bravida bildar ett nytt affärsområde med fokus på fastighetsautomation i hela koncernen. Syftet är att stärka och utveckla Bravidas redan befintliga erbjudande inom fastighetsautomation,...