Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Definitioner

Finansiella definitioner

Antal medarbetare

Beräknas som genomsnittligt antal medarbetare under året, med hänsyn tagen till tjänstgöringsgrad.

Avkastning på eget kapital

12 månaders rullande nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

EBITA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. EBITA är det nyckletal och resultatmått som används vid den operativt interna uppföjningen. EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad av den löpande verksamheten.

EBITA-marginal

EBITA uttryckt i procent av nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före planenliga av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

Effektiv skattesats

Redovisad skattekostnad i procent av resultat före skatt.

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antal utestående stamaktier vid periodens slut.

Finansnetto

Summan av valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter samt övriga finansiella kostnader.

Justerad EBITA

EBITA Justerat för särskilda kostnader. Justerad EBITA förbättrar möjligheten till jämförelse över tid genom att poster med oregelbundenhet i frekevens eller storlek exkluderas.

Justerad EBITA-marginal

EBITA exklusive särskilda kostnader uttryckt i procent av nettoomsättning. Justerad EBITA-marginal exkluderar effekten av särskilda kostnader, vilket förbättrar möjligheten till jämförelse över tid genom att poster med oregelbundenhet i frekvens eller storlek exkluderas.

Justerad EBITDA

Rörelseresultat före planenliga av- och nedskrivningar, justerat för särskilda kostnader. Förbättrar möjligheten till jämförelser över tid genom att poster med regelbundenhet i frekvens eller storlek exkluderas.

Kapitalstruktur

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive särskilda kostnader, baserad på rullande 12 månaders beräkning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Kassagenerering 12 månader (exklusive IFRS 16 leasingavtal)

Summan av EBITDA 12 månader, förändring av rörelsekapitalet och investering i maskiner och inventarier samt justering för ej kassaflödespåverkande poster i EBITDA-resultatet i relation till EBIT (rörelseresultat) 12 månader. Nyckeltalet mäter den andel av vinsten som omvandlas till kassaflöde. Syftet är att analysera hur stor del av resultatet som kan omvandlas till likvida medel och i förlängningen möjlighet till investeringar, förvärv och aktieutdelning, förutom ränterelaterade kassaflöden.

Nettoomsättning

Nettoomsättning redovisas enligt principen för redovisning över tid, tidigare successiv vinstavräkning. Dessa intäkter redovisas i takt med att projekten successivt har färdigställts.

Nettoskuld/EBITDA justerat för särskilda kostnader

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive särskilda kostnader, baserad på rullande 12 månaders beräkning.

Nettoskuldsättning

Räntebärande skulder, exklusive pensionsskulder, med avdrag för likvida medel. Nyckeltalet är ett mått för att visa koncernens totala räntebärande skuldsättning.

Organisk tillväxt

Försäljningsförändringen justerat för valutaeffekter, samt förvärv och avyttringar jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljning från förvärv och avyttringar elimineras under tolv månader från förvärvs- eller avyttringsdatum.

Operativt kassaflöde

EBITDA justerat för poster som inte ingår i kassaflödet, investeringar i maskiner och inventarier samt förändring i rörelsekapitalet.

Orderingång

Värdet av nya erhållna projekt och avtal, samt förändringar i befintliga projekt och avtal under aktuell period. Inkluderar både installations- och serviceverksamheten.

Orderstock

Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande uppdrag. I orderstocken ingår ej serviceverksamheten, endast installationsuppdrag.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnaderna. Nyckeltalet är ett mått på hur mycket resultatet kan sjunka utan att räntebetalningarna kommer i fara alternativt hur mycket räntekostnaden kan öka utan att rörelseresultatet blir negativt.

Rörelsekapital

Totala omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, minus kortfristiga skulder exklusive kortfristiga avsättningar och räntebärande kortfristiga lån samt kortfristiga leasingskulder. Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten och kan sättas i relation till omsättningen för att förstå hur effektivt bundet rörelsekapital används.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat/EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.

Särskilda kostnader

Transaktioner och poster som är oregelbundna till sin förekomst och till sitt belopp och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal.

Operativa definitioner

Installation/entreprenad

Ny- och ombyggnation av tekniska system i fastigheter, anläggningar och infrastruktur.

Service

Drift och underhåll samt mindre ombyggnationer av installationer i byggnader och anläggningar.

Teknikområde el

Kraftförsörjning, belysning, uppvärmning, styr-, regler- och övervakningssystem. Tele- och andra svagströms­installationer. System och produkter inom brand- och inbrottslarm, tillträdessystem, tv-övervakning och integrerade säkerhetssystem.

Teknikområde ventilation

Komfortventilation och komfortkyla i form av luftbehandling, luftkonditionering och klimatisering. Kommersiell kyla i frys- och kylrum. Processventilation, styr & regler. Energiutredningar och energisparåtgärder i form av värmeåtervinning, värmepumpar med mera.

Teknikområde vs (värme & sanitet)

Vatten, avlopp, värme, sanitet, kyla och sprinkler. Fjärrvärme och fjärrkyla. Industrirör med kompetens för alla typer av rörsvetsning. Energi­sparåtgärder i form av kompletta energisystem.

Övrigt

Avser tekniska lösningar och produkter för säkerhet, sprinkler, kyla, kraft, hissar samt tjänster inom projektledning och teknisk fastighetsservice.

Nyheter

Visa alla

Bravida levererar säkerhet och datacenterlösning till Coops nya logistikcenter i Eskilstuna

Bravida har fått förtroendet att genomföra leveransen av hållbarhets- och framtidssäkrade datacenterlösningar samt säkerhetstekniska lösningar i Coops nya logistikcenter i Eskilstuna.

Bravida Norge installerar i Drammens nya sjukhus för 340 miljoner norska kronor

Bravida Norge har signerat kontrakt för leverans av elarbetet till centralbyggnaden till det nya sjukhuset i Drammen. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 340 miljoner norska kronor.

Bravida Finland stärker serviceerbjudandet och förvärvar Sarjametalli Talotekniikka Oy

Bravida förvärvar Sarjametalli Talotekniikka Oy och breddar därmed sitt totala kunderbjudande i södra Finland. Bolaget omsätter cirka 11 miljoner euro och har omkring 20 anställda.

Inbjudan till presentation av Bravidas hållbarhetsstrategi

Bravidas hållbarhetsstrategi kommer att presenteras av vd och koncernchef Mattias Johansson kl. 10.30 den 26 oktober 2021.