Våra mål

För att uppnå vår vision styr vi vår verksamhet mot ett antal viktiga mål som speglar vår ambition om lönsam tillväxt, finansiell stabilitet, ett hållbart företag och branschens starkaste varumärke.

Lönsam tillväxt

Omsättningstillväxt

Bravida har som mål att öka omsättningen med över tio procent per år, varav fem procent per år ska uppnås organiskt och mellan fem och sju procent per år ska uppnås genom förvärv. Dock gäller alltid marginal före volym

Finansiell stabilitet

Rörelsemarginal

Bravidas mål är att uppnå en justerad EBITA-marginal överstigande sju procent inklusive utspädningseffekten från  förvärv.

Kassagenerering *se definitioner

Bravidas mål är en kassagenerering över 100 procent.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och ge utrymme för förvärv. Bolagets mål är en skuldsättningsgrad om cirka 2,5x nettoskuld/justerad EBITDA.

Utdelningspolicy

Bravidas målsättning är att betala ut lägst 50 procent av koncernens konsoliderade nettoresultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

Ett hållbart företag

Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och energieffektiva erbjudanden

Bravidas målsättning är att våra drivmedelsrelaterade CO2-utsläpp ska minska med 3% varje år jämfört med föregående år.

God arbetsmiljö – medarbetares säkerhet, fysisk och psykisk hälsa

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet – en nollvision. Målsättningarna är en arbetsskadefrekvens* på under 7 % och en sjukfrånvaro** på under 4 %.

*Antalet olyckor som leder till minst en dags sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar.

**Sjukfrånvaro i timmar i relation till planerade arbetstimmar

God affärsetik – i relation till kunder, medarbetare och leverantörer

Vårt mål är att 100 % av våra leverantörer i Sverige ska acceptera vår uppförandekod för leverantörer. Arbetet inleddes under 2016.

Ett starkt varumärke

Det starkaste varumärket i branschen

Vår ambition är att vara det starkaste varumärket i branschen – i hela Norden.

De nöjdaste kunderna

Vår ambition är att ha marknadens nöjdaste kunder som både vill återkomma till Bravida och rekommendera oss till andra. Det mäts genom nöjdkundindex, där vårt mål är 75 (0-100), och lojalitetsindex, där vårt mål är 85 (0-100).

Den mest attraktiva arbetsgivaren

Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare, med ett motiverad medarbetar-index (MMI) på över 75 (0-100).