Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Våra mål

För att uppnå vår vision styr vi vår verksamhet mot ett antal viktiga mål som speglar vår ambition om lönsam tillväxt, finansiell stabilitet, ett hållbart företag och branschens starkaste varumärke.

Lönsam tillväxt

Omsättningstillväxt

Bravida har som mål att öka omsättningen med mer än fem procent per år, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Finansiell stabilitet

Rörelsemarginal

Bravidas mål är att uppnå en EBITA-marginal överstigande sju procent inklusive utspädningseffekten från förvärv.

Kassagenerering se definitioner

Bravidas mål är en kassagenerering över 100 procent.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och ge utrymme för förvärv. Bolagets mål är en skuldsättningsgrad om < 2,5x nettoskuld/EBITDA.

Utdelningspolicy

Bravidas målsättning är att betala ut lägst 50 procent av koncernens konsoliderade nettoresultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

Ett hållbart företag

Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och energieffektiva erbjudanden

Bravidas målsättning är att våra drivmedelsrelaterade CO2-utsläpp ska minska med 3% varje år jämfört med föregående år.

God arbetsmiljö – medarbetares säkerhet, fysisk och psykisk hälsa

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet – en nollvision. Målsättningarna är en arbetsskadefrekvens* mindre än 5,5 % och en sjukfrånvaro** mindre än 4,5 %.

*Antalet olyckor som leder till minst en dags sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar.

**Sjukfrånvaro i timmar i relation till planerade arbetstimmar

God affärsetik – i relation till kunder, medarbetare och leverantörer

Vårt mål är att 100 % av våra leverantörer i Sverige ska acceptera vår uppförandekod för leverantörer. 

Ett starkt varumärke

Det starkaste varumärket i branschen

Vår ambition är att vara det starkaste varumärket i branschen – i hela Norden.

Den mest attraktiva arbetsgivaren

Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Därför arbetar varje avdelning för att behålla, utveckla och attrahera rätt medarbetare och ledare till oss.