Kunder och marknad

Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska installations- och servicetjänster. Totalt omsätter marknaden 250 miljarder kronor fördelade över tre delar: nybyggnation, renovering och underhåll. De delar som är minst konjunkturberoende är renovering och underhåll. De tillsammans utgör mer än två tredjedelar av marknaden.

Stabil marknad med god tillväxt

Den nordiska installations- och servicemarknaden är stabil och med god tillväxt.

Viktiga drivkrafter för tillväxt är:

Ökade krav på energieffektivisering

Fastigheter står för 40 procent av energikonsumtionen och ökade krav på energieffektivitet är en viktig drivkraft för tillväxt. Fastighetsägare investerar i allt mer avancerade installationer och byggtekniker för att minska sina kostnader.

Ökad komplexitet i byggnaders installationer

Med fler och mer avancerade installationer och byggtekniker ökar komplexiteten i dagens installationer samtidigt som informationssamhället ställer ökade krav på IT-miljöer, säkerhet och kapacitet än tidigare.

Renovering av miljonprogram

Över 500 000 lägenheter byggda på 60- och 70-talen är i behov av renovering. Här är installationer en viktig del.

Investeringar i infrastruktur

Stora infrastrukturinvesteringar med hög installationstäthet som järnvägar, vägar och elförsörjning bidrar tlll en växande marknad. Även andra offentliga investeringar inom sjukhus, badhus och universitet driver branschen.

Bred och diversifierad kundportfölj

Bravida anlitas för installation och service i alla typer av anläggningar och byggnader, däribland bostäder, kommersiella lokaler, infrastrukturprojekt, arenor, sjukhus, skolor och industriella fastigheter.

Bravida har en bred och diversifierad kundportfölj. Kunderna delas in i två huvudgrupper - slutkunder och byggentreprenörer. Den största kundgruppen utgörs av byggentreprenörer som står för en omfattande del av våra installationsuppdrag medan slutkunderna, professionella hyresgäster och fastighetsägare, är centrala i vår serviceverksamhet. Intäkter från kunder inom offentlig sektor står för en viktig del av Bravidas omsättning. Privata fastighetsägare och industrin är andra stora kundgrupper.

Vår kundbas finns bland tusentals små och stora kunder i olika branscher i hela Norden. Huvuddelen av affären utgörs av mindre återkommande kontrakt.