Om Bravidas leverans

Våra entreprenader FSE902 och FSE905, utgör tillsammans det största uppdraget inom installation i Sverige.

Installationsentreprenaderna

I E4 Förbifart Stockholm jobbar fyra leverantörer med de fem installationsentreprenaderna FSE901-FSE905 på uppdrag av Trafikverket. I Bravidas kontrakt ingår installationer för Elförsörjning, Belysning och VVS (FSE902), samt VA och Fast släcksystem (FSE905).

Från projektering till produktion

​Arbetet med att projektera uppdraget startade 2019, och övergår i produktion under 2023.

Projekterar gör vi med hjälp av metoden Buliding Information Modeling (BIM). Det innebär att så gott som all data om installationerna samlas i en och samma modell, eller mer specifikt: att 3D-modeller kombineras med information om tidsåtgång och kostnader till en digital 5D-modell.

5D-modellen används sedan av alla projektledare och designers och uppdateras med information från montörer och arbetsledare via ett fältverktyg i smartphone eller surfplatta.

Alla installationer testas löpande innan de tas i bruk, både på plats i tunneln och i en speciell testanläggning.

Vår leverans i bilder