Kvartalsrapport oktober-december 2021

Organisk tillväxt och en stark orderingång i kvartalet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 6 218 (5 614) MSEK
• Orderstocken ökade med 20 procent och uppgick till 16 519 (13 791) MSEK
• EBITA ökade med 31 procent och uppgick till 625 (478) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 10,1 (8,5) %
• Resultat efter skatt uppgick till 468 (351) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 115 (873) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -1 003 (-1 124) MSEK
• Åtta förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 360 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,32 (1,73) respektive 2,31 (1,73) SEK
• Engångsutbetalning av överskott från sjukförsäkringen AGS påverkade EBITA med 96 MSEK i Sverige


Kommentar från vd
Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent och orderingången ökade med 41 procent i det fjärde kvartalet. Samtliga länder har bidragit till den totala tillväxten som kommer både från service- och installationsverksamheten. EBITA-marginalen förbättrades mot föregående år. Med en rekordhög orderstock och en ökad efterfrågan på service är Bravida fortsatt väl positionerat inför kommande kvartal.

 

Nettomsättning och EBITA
Jag är mycket nöjd med utvecklingen i kvartalet. Vår tidigare bedömning var att den organiska tillväxten skulle komma tillbaka i slutet av året och det är glädjande att se att det stämmer överens med utfallet. Den organiska tillväxten för det fjärde kvartalet var 6 procent och var positiv i alla länder förutom i Norge, där vi dock ser en tydlig förbättring i tillväxten under kvartalet.

Även den totala tillväxten var bra och uppgick under kvartalet till 11 procent. Den starka utvecklingen förklaras av högre produktion inom installationsverksamheten och ökad efterfrågan inom serviceverksamheten i samtliga länder. I kvartalet växte orderstocken med 1 251 MSEK. Detta främst genom en mycket stark ökning av orderingången i Norge, där vi tecknade ett flertal stora sjukhusprojekt. Flera av projekten är samarbetsprojekt där vi varit med i utvecklingen i ett tidigt skede.

EBITA i kvartalet uppgick till 625 MSEK och marginalen till 10,1 procent. I resultatet ingår en engångsutbetalning av överskott från sjukförsäkringen AGS om 96 MSEK. Exklusive engångsutbetalningen var EBITA-marginalen oförändrad på 8,5 procent jämfört med föregående år, detta trots fortsatta satsningar i digitalisering av verksamheten. EBITA-marginalen förbättrades i Sverige, Norge och Finland.

Rekordlåg skuldsättning och förslag till utdelning
Det operativa kassaflödet ökade i kvartalet i jämförelse med föregående år vilket främst förklaras av högre aktivitet inom installationsverksamheten. Skuldsättningen uppgick till rekordlåga 0,5 gånger EBITDA. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 3 kr per aktie för 2021, vilket motsvarar 53 procent av resultat per aktie. Jag är mycket nöjd med att vi kan öka utdelningen under ett pandemiår, vilket är ett bevis på vår starka balansräkning och en stabil resultatutveckling.


Förvärv 
Vårt förvärvsarbete har det senaste halvåret intensifierats efter pandemins utmaningar som försvårat att träffa potentiella bolag. Under 2021 har vi tillträtt 20 förvärv med en sammanlagd årsomsättning på cirka 1 052 MSEK och under 2022 har vi hittills tillträtt sex förvärv med en årsomsättning på cirka 197 MSEK. Framöver ser vi goda möjligheter att öka förvärvstakten ytterligare då vi har en stark pipeline av möjliga bolag samt en stabil prisnivå för de tilläggsförvärv vi gör.


Hållbarhet
För att minska vårt klimatavtryck och förbättra medarbetarerbjudandet har Bravida Sverige under kvartalet tagit beslutet att endast erbjuda elbilar i tjänstebilssortimentet. Bravida har totalt cirka 1 200 tjänstebilar i Sverige. Vi är glada att nu ge möjligheten till både befintliga och nya medarbetare att köra helt fossilfritt.

 

Framtidsutsikter
Återhämtningen inom både service- och installationsverksamheten är tydlig och vi ser att marknaden har förbättrats successivt under 2021. I ett kortare perspektiv tar vi höjd för att pandemins utveckling skapar osäkerhet. Vi hade en högre sjukfrånvaro än normalt i slutet av 2021 och trenden har fortsatt i början av 2022. Detta kommer kortsiktigt påverka vår egen produktion.

Som vi tidigare kommunicerat ökar råvarupriserna kraftigt och det finns risk för materialbrist inom vissa områden. I Bravida följer vi utvecklingen noga och vi har en bra systematik för att hantera detta och än så länge har påverkan varit begränsad. Därutöver kommer vi att öka vårt arbete med direktimport för att motverka prishöjningar.

Vår bedömning är att höga energipriser och våra kunders behov av klimatanpassning av sina fastigheter kommer att driva efterfrågan på energieffektiva lösningar och energioptimering framöver. En efterfrågan vi är starkt rustade för att tillgodose. Våra satsningar inom till exempel byggnadsautomation och teknisk Facility Management förstärker vårt erbjudande ytterligare och skapar fler möjligheter för lönsam tillväxt. 

Jag ser ljust på de kommande kvartalen där vår starka orderstock och en god efterfrågan på service borgar för en hög aktivitet i verksamheten.


Mattias Johansson 
Stockholm i februari 2022

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 695 20 07
peter.norstrom@bravida.se


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationerna sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.


Länk till webbsändning
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2021


Telefonnummer för telefonkonferens
SE: +46850558352
UK: +443333009264
US: +16467224956


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-15 07:30 CET.