Definitioner

Finansiella definitioner

Genomsnittligt antal medarbetare

Beräknas som genomsnittligt antal medarbetare under året, med hänsyn tagen till tjänstgöringsgrad.

Avkastning på eget kapital

12 månaders rullande nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

EBITA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. EBITA är det nyckeltal och resultatmått som används vid den operativt interna uppföjningen. EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad av den löpande verksamheten.

EBITA-marginal

EBITA uttryckt i procent av nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före planenliga av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

Effektiv skattesats

Redovisad skattekostnad i procent av resultat före skatt.

Eget kapital per aktie, SEK

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antal utestående stamaktier vid periodens slut.

Finansnetto

Summan av valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter samt övriga finansiella kostnader.

Kapitalstruktur
(Nettoskuldsättning/EBITDA)

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive särskilda kostnader, baserad på rullande 12 månaders beräkning. En god kapitalstruktur ger en stabil grund för den fortsatta affärsverksamheten. Kapitalstrukturen ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och ge utrymme för förvärv.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Kassagenerering 

Kassagenerering löpande 12 månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten justerat för skattebetalningar, finansnetto och investeringar i maskiner och inventarier i förhållande till EBITDA. Nyckeltalet mäter den andel av vinsten som omvandlas till kassaflöde. Syftet är att analysera hur stor del av resultatet som kan omvandlas till likvida medel och i förlängningen möjlighet till investeringar, förvärv och aktieutdelning, förutom ränterelaterade kassaflöden. Förändring beräkning kassagenerering har skett under kvartal 4 2021, tidigare perioder har omräknats.

Nettoomsättning

Nettoomsättning redovisas enligt principen för redovisning över tid, tidigare successiv vinstavräkning. Dessa intäkter redovisas i takt med att projekten successivt har färdigställts.

Nettoskuldsättning

Räntebärande skulder (inklusive leasingskulder, exklusive pensionsskulder) med avdag för likvida medel. Nyckeltalet är ett mått för att visa koncernens totala räntebärande skuldsättning.

Organisk tillväxt

Försäljningsförändringen justerat för valutaeffekter, samt förvärv och avyttringar jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljning från förvärv och avyttringar elimineras under tolv månader från förvärvs- eller avyttringsdatum.

Operativt kassaflöde

Rörelseresultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet, investeringar i maskiner och inventarier samt förändring i rörelsekapitalet.

Orderingång

Värdet av nya erhållna projekt och avtal, samt förändringar i befintliga projekt och avtal under aktuell period. Inkluderar både installations- och serviceverksamheten.

Orderstock

Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande uppdrag. I orderstocken ingår endast installationsverksamheten, serviceverksamheten inkluderas ej.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnaderna. Nyckeltalet är ett mått på hur mycket resultatet kan minska utan
att räntebetalningarna kommer i fara alternativt hur mycket räntekostnaden kan öka utan att rörelseresultatet blir negativt.

Rörelsekapital

Totala omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, minus kortfristiga skulder exklusive kortfristiga avsättningar och räntebärande kortfristiga lån samt kortfristiga leasingskulder. Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten och kan sättas i relation till omsättningen för att förstå hur effektivt bundet rörelsekapital används.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat/EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.


Operativa definitioner

Installation/entreprenad

Ny- och ombyggnation av tekniska system i fastigheter, anläggningar och infrastruktur.

Service

Drift och underhåll samt mindre ombyggnationer av installationer i byggnader och anläggningar.

Teknikområde el

Kraftförsörjning, belysning, uppvärmning, styr-, regler- och övervakningssystem. Tele- och andra svagströms­installationer. System och produkter inom brand- och inbrottslarm, tillträdessystem, tv-övervakning och integrerade säkerhetssystem.

Teknikområde ventilation

Komfortventilation och komfortkyla i form av luftbehandling, luftkonditionering och klimatisering. Kommersiell kyla i frys- och kylrum. Processventilation, styr & regler. Energiutredningar och energisparåtgärder i form av värmeåtervinning, värmepumpar med mera.

Teknikområde vs (värme & sanitet)

Vatten, avlopp, värme, sanitet, kyla och sprinkler. Fjärrvärme och fjärrkyla. Industrirör med kompetens för alla typer av rörsvetsning. Energi­sparåtgärder i form av kompletta energisystem.

Övrigt

Avser andra teknikområden såsom kraft, säkerhet, kyla, solpaneler, energioptimering, sprinkler, byggnadsautomation och teknisk Facility Management.


Övriga definitioner

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)

Antal arbetsskador som leder till minst en dags sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar.

 

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport april–juni 2024

Starkt kassaflöde och stabil orderingång

Bravida installerar inom kyla vid Trafikverkets järnvägar i hela Sverige

Bravida har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra arbete inom kyla längs med Trafikverkets järnvägsspår i hela landet. I uppdraget ingår både underhåll och installation av kylutrustning. Avtalet s...

Bravida tecknar ramavtal med Vaxholms stad för elinstallationer

I ramavtalet med Vaxholms stad får Bravida i uppdrag att installera el i fastigheter som förvaltas av Vaxholms stad på en total yta om cirka 60 000 kvadratmeter.

Bravida Norge ska säkra Oslo kommuns framtida dricksvatten i avtal med JV AF Ghella

Bravida Norge tecknar avtal med JV AF Ghella för leverans av arbeten inom el, vs och ventilation till Oslo kommuns projekt för ny vattenförsörjning.