Styrning, uppföljning och utveckling av hållbarhetsarbetet

Bravidas hållbarhetsarbete är en del i att framtidssäkra och utveckla vår verksamhet. Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå. Vi sitter inte på alla svar, men vi lär, utvecklas och samarbetar för att ta stegen som krävs.

Vår målsättning 

Bravidas målsättning är att bedriva ett långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart företagande där miljömässig, social och ekonomisk hänsyn integreras i verksamheten. De senaste åren har vi lagt grunden, enligt den hållbarhetsstrategi som togs fram 2015. Sedan dess har mycket förändrats.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå, enligt den nya hållbarhetspolicy som beslutades 2021. En del av arbetet är att tydliggöra hur vårt kunderbjudande bidrar till lägre resursanvändning hos våra kunder. Parallellt med detta har vi höjt ambitionen för våra egna ansträngningar inom våra prioriterade hållbarhetsområden. Vi arbetar även för att förbättra uppföljningen av nyckeltal som mäter påverkan från vår egen verksamhet för att vara transparanta med vår miljö- och klimatpåverkan.

 

Så organiserar vi hållbarhetsarbetet

Bravidas hållbarhetsarbete utgår från vår övergripande strategiska inriktning och mål, som beslutas av styrelsen. Koncernledningen fastställer strategier och mål för hållbarhetsarbetet, och säkerställer att målen nås. Ytterst ansvarig är verkställande direktören.

Bravidas hållbarhetsutskott består av medlemmar från koncernledningen och leds av chefen för verksamhetsutveckling. Utskottet ansvarar för att ta fram och utveckla hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och hållbarhetsrelaterade policys. Som stöd har de koncernfunktionen Verksamhetsutveckling, som även övervakar externa krav, genomför intressentdialog och kommunicerar hållbarhetsprestanda och framsteg.

Den nordiska verksamheten säkerställer att den landspecifika hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och policys finns på plats och anpassas till den koncernövergripande strategin och målen. Lands- och divisionsansvariga är högsta ansvariga för detta. Nationella staber inom juridik, inköp, ekonomi och HR bidrar med ytterligare stöd i arbetet.