Våra mål

För att uppnå vår vision styr vi vår verksamhet mot ett antal viktiga mål som speglar vår ambition om lönsam tillväxt, finansiell stabilitet, ett hållbart företag och branschens starkaste varumärke.

Långsiktig lönsam tillväxt

Bravidas mål

Omsättningstillväxt

Bravida har som mål att öka omsättningen med mer än fem procent per år, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Finansiell stabilitet

Rörelsemarginal

Bravidas mål är att uppnå en EBITA-marginal överstigande sju procent inklusive utspädningseffekten från förvärv.

Kassagenerering se definitioner

Bravidas mål är en kassagenerering över 100 procent.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och ge utrymme för förvärv. Bolagets mål är en skuldsättningsgrad om < 2,5x nettoskuld/EBITDA.

Utdelningspolicy

Bravidas målsättning är att betala ut lägst 50 procent av koncernens konsoliderade nettoresultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.


Ett hållbart företag

Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och energieffektiva erbjudanden

  • Från 2023 ska vi använda förnybar el i 100 % av de lokaler som vi hyr.
  • Till 2025 ska vi minska CO2-utsläppen från vår egen verksamhet med 30 % jämfört med 2020.*
  • Genom våra tjänster ska vi hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp med 55 % till 2030. Samtidigt ska vi göra samma minskning i vår egen verksamhet.
  • Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala genom hela vår värdekedja senast år 2045, för att våra kunder också ska kunna vara det.

*Avser växthusgasutsläpp enligt scope 1 (direkta utsläpp från våra fordon) och scope 2 (indirekta utsläpp från inköpt energi kopplad till våra kontor och lokaler).

Läs mer om Bravidas hållbarhetsarbete


Socialt ansvar

Hälsa och säkerhet på Bravida

På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Vi sätter hälsa och säkerhet främst och låter allas röster bli hörda.

  • Till år 2026 ska vi minska arbetsskadefrekvensen LTIFR* (Lost Time Injury Frequency Rate) till under 5,5.

*Antal olycksfall som leder till minst en dags frånvaro per miljon arbetstimmar.

Arbetsgivaren för det bästa laget

Bravida vill vara branschens bästa arbetsgivare. Tillsammans bygger vi ett lag där medarbetare är trygga, trivs och utvecklas. Vårt mål är att öka eNPS (employee Net Promoter Score), andelen medarbetare som rekommenderar Bravida som arbetsgivare.

  • Vårt mål till år 2026 är att eNPS ska överstiga 20.  
  • Vi har även som mål till 2026 att fördubbla andelen kvinnliga ledare, från 8 % till 16 %.

Läs mer om Bravidas mål för socialt ansvar


Uppförande och leverantörskedja

Gemensam kompass för affären

Som medarbetare förväntar vi oss ett ansvarsfullt beteende från varandra. Och vi har lika höga förväntningar på våra leverantörer som på oss själva.

  • Från och med år 2023 ska alla medarbetare ha genomfört Bravidas hållbarhetsutbildning, som grundar sig i hållbarhetspolicyn och utbildning i uppförandekoden.
  • Vårt mål till 2026 är att öka andelen leverantörer med centralt avtal som har klarat vår leverantörsbedömning och accepterat vår uppförandekod för leverantörer·till 90%.

Läs mer om Bravidas mål för uppförande


Ett starkt varumärke

Det starkaste varumärket i branschen

Vår ambition är att vara det starkaste varumärket i branschen – i hela Norden. 

  • Vårt mål till 2026 är att andelen kunder som rekommenderar Bravida ska vara högre än 60 NPS (Net Promoter Score).