Integritetspolicy

Bravida är mån om att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster, och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Vi vill med denna policy förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad de kan komma att användas till för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

1.1 Introduktion 

Bravida är mån om att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster, och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Vi vill med denna policy förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad de kan komma att användas till för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

1.2 Personuppgiftsansvarig 

Bravida Holding AB (556891–5390) eller Bravida Sverige AB (556197-4188) eller det bolag inom Bravidakoncernen  som du ingått avtal med eller är i kontakt med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

Bravida Holding AB 
Mikrofonvägen 28 (besöksadress) 
126 81 Stockholm 
Sverige 

Bravida Sverige AB  
Mikrofonvägen 28 (besöksadress) 
126 81 Stockholm 
Sverige 

För kontaktuppgifter till övriga bolag inom koncernen, se https://www.bravida.se/fakturering/faktureringsadresser/

I de fall det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar så framgår det under aktuella behandlingar nedan. 

 

1.3 Vem kontaktar jag vid frågor och när jag vill utöva mina rättigheter? 

Frågor/rättigheter 
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail gdpr@bravida.se eller på telefon +46 8 695 20 00. Om du har specifika frågor till dataskyddsombudet kan du kontakta dpo@bravida.se.

Dataskyddsombud

Bravida har utsett ett dataskyddsombud för bolagen Bravida Holding AB, Bravida Sverige AB, Bravida Säkerhet AB och Bravida Prenad AB för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud till e-post: dpo@bravida.se.

Klagomål 
Om du har synpunkter på vår behandling eller inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

2. Information till registrerade

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss, till exempel i samband med att ett kundavtal skrivs eller genom att personer kontaktar oss, genom ett kontaktformulär, en anmälan på vår webbplats eller om någon använder våra digitala kanaler. Är du privatkund till oss så behandlas även personuppgifter som vi hämtat från exempelvis kreditupplysningsföretag, SPAR (statens personadressregister) eller motsvarande register i andra nordiska länder som vi är verksamma i. I det här avsnittet informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Informationen är uppdelad i olika kategorier så att du lättare ska hitta vad som gäller dig. Om du är anställd hos Bravida hittar du motsvarande information på Bravidas intranät. Är du användare av Bravida Charge APP hittar du information om personuppgiftsbehandlingen direkt i appen.  

2.1 Privatkunder (kund=fysisk person) 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Om du är en fysisk person och ingår avtal med oss kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för följande ändamål: 

  • För att genomföra en kreditkontroll av dig som privatperson i syfte att säkerställa framtida betalningsförmåga, 
  • För att vi ska kunna registrera dig som kund i våra system, planera vårt arbete och utföra det arbete vårt avtal omfattar, 
  • För fakturering och fakturahantering, 
  • För att administrera eventuella ROT- och RUT-avdrag, 
  • För att bevaka, hantera och avhjälpa eventuella fel och uppfylla vårt eventuella garantiansvar enligt vårt avtal, 
  • För att testa och förbättra våra processer och system, 
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster, 
  • För marknadsföringsutskick samt förmedling av nyhetsbrev. 

Behandlingen av personuppgifter som sker i samband med kreditkontroll sker med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontrollera din kreditvärdighet i samband med att vi ingår avtal med dig där vi har bedömt att Bravidas intresse i att säkerställa din betalningsförmåga väger tyngre än den integritetspåverkan behandlingen har. Behandlingen av dina personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig grundas på avtalet mellan Bravida och dig. Vissa av dina personuppgifter måste vi behandla enligt lag, till exempel bokföringslagen. Behandlingen grundas i de fallen på en rättslig förpliktelse.  Behandlingar av dina personuppgifter som sker för att testa och förbättra våra processer och system sker med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna förbättra tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster, till exempel genom marknadsföringsutskick samt förmedling av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden är i de fallen ditt samtycke, i de fall vi inhämtat sådant, eller vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land 
Se avsnitt 3 nedan gällande tredjelandsöverföringar.  

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.  Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen. Avtal och dokument avseende ett projekt som vi utfört åt dig sparas under den tid som rättigheter och förpliktelser (ink. eventuellt ansvar och fordringar) kvarstår enligt avtalet vi ingått, enligt lag och gällande praxis. 

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

 

2.2 Kontaktpersoner hos kunder (företag och andra organisationer) 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra kunder eller potentiella kunder kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta kunden, administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunden. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos oss. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter om det behövs för att marknadsföra våra tjänster till kunden med stöd av vårt berättigade intresse. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. Kontaktpersoner till kunder och potentiella kunder behandlas i ett CRM-system där det föreligger gemensamt personuppgiftsansvar. 

Överföringar till tredje land  
Se avsnitt 3 nedan gällande tredjelandsöverföringar.  

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen. Avtal, korrespondens och dokument avseende ett projekt som vi utfört åt din arbetsgivare där personuppgifter framgår sparas under den tid som rättigheter och förpliktelser (ink. eventuellt ansvar och fordringar) kvarstår enligt avtalet vi ingått med din arbetsgivare, enligt lag och gällande praxis. Om du avslutar din anställning hos vår kund kommer vi att byta ut dina kontaktuppgifter med din efterträdares uppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare. 

Dina rättighete
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.3 Kontaktpersoner hos leverantörer  

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra leverantörer kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta leverantören, administrera leverantörsförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot leverantören. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal eller det leverantörsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som vi gör hos leverantören. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss, såsom IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land  
Se avsnitt 3 nedan gällande tredjelandsöverföringar. 

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter sparas så länge leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen. Avtal, korrespondens och dokument avseende en leverans från din arbetsgivare där personuppgifter framgår sparas under den tid som rättigheter och förpliktelser (ink. eventuellt ansvar och fordringar) kvarstår enligt avtalet vi ingått med din arbetsgivare, enligt lag och gällande praxis. Om du avslutar din anställning hos vår leverantör kommer vi att radera dina personuppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare. 

Dina rättighete
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.4 Kandidater (rekrytering)  

Om du söker jobb hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter.  

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Om du söker jobb hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som krävs för den aktuella rekryteringsprocessen. Det är viktigt att den information som du lämnar till oss är saklig och att du undviker att lämna uppgifter om dig som är integritetskänsliga om inte dessa är relevanta för den aktuella anställningen.  

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse. Behandlingen omfattar det underlag du skickar till oss, uppgifter från referenspersoner, rekryteringsföretag, uppgifter från andra personer som tipsat oss om dig eller företag som hjälper oss med olika former av personlighets- och kompetenstester, anteckningar från intervjuer samt eventuella arbetsprover och tester.  

Vi vill gärna kunna spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. I samband med att du registrerar din ansökan frågar vi efter ditt samtycke till att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar under en period av 12 månader. Det är helt frivilligt att lämna ditt samtycke och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja åtagandena gentemot dig som kandidat. Beroende på typ av tjänst kan dina personuppgifter komma att delas med rekryteringsföretag som anlitats av oss och företag som hjälper oss med olika former av personlighets- och kompetenstester. Uppgifterna kan också komma att delas mellan olika bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land 
Se avsnitt 3 nedan gällande tredjelandsöverföringar.   

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter sparas så länge rekryteringen till en specifik tjänst pågår och ytterligare två år med hänvisning till diskrimineringslagen, för att vi ska ha möjlighet att visa på vilka grunder anställningsbeslutet togs.  

Om du har skickat in en spontanansökan eller gjort en intresseanmälan via vår hemsida bevarar vi din ansökan i vår kandidatbank under 12 månader innan vi raderar den.  

Om någon har tipsat om dig gällande en ledig tjänst så kan det vara så att vi hör av oss till dig. Vi raderar dina personuppgifter omgående om du inte är intresserad av en anställning i Bravida eller inte vill vara kvar i vår kandidatbank. I det fall vi gör bedömningen att det inte är aktuellt att gå vidare med tipset om dig kommer vi också att radera dina uppgifter omgående. Om du vill vara kvar i vår kandidatbank ber vi om ditt samtycke att spara uppgifterna under 12 månader. När samtycket går ut raderas uppgifterna.  

Om du finns med i vår kandidatbank och har en intressant profil så kan vi be dig om ditt samtycke att få spara dina uppgifter även under längre tid än 12 månader. 

Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att bevaras i vår bokföring sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen.  

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.5 Besökare till vår webbplats 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare dels på vilka inställningar du gjort när du landade på vår webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i vår Cookiepolicy som du hittar här: https://www.bravida.se/om-bravida/om-cookies/.   

Vi behandlar också dina personuppgifter när du kontaktar oss genom vår webbplats, till exempel om du chattar med oss via vår livechatt eller om du fyller i ett kontakt- eller beställningsformulär på webbplatsen för att exempelvis prenumerera på nyhetsbrev, beställa tryckt material eller be oss ta kontakt med dig för att du vill ha en offert eller beställa en vara eller tjänst.  

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Ändamålet med behandlingen är att vi vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen, förstå hur besökare använder den och för att säkerställa funktionaliteten hos webbplatsen. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av strikt nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av analytiska eller marknadsföringscookies sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke.  Du är inte skyldig att samtycka till dessa cookies för tillgång till webbplatsen, men för vissa tjänster och funktioner krävs användning av sådana cookies och dessa kan vara begränsade eller oåtkomliga utan ditt samtycke. Du kan välja egna inställningar och återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på fliken ”Information” i vår Cookiepolicy. 

När du kontaktar oss via webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt ärende eller din beställning samt för att kommunicera med dig. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av webbplatsen. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. Behandlingen av cookies sker genom gemensamt personuppgiftsansvar mellan Bravida Holding AB och det bolag vars hemsida du besöker. 

Överföringar till tredje land 
Se avsnitt 3 nedan avseende tredjelandsöverföringar.  

Lagring och gallring 
Se vår cookiepolicy som du hittar här: https://www.bravida.se/om-bravida/om-cookies/.  

Personuppgifter som du lämnat oss genom kontakt- eller beställningsformulär raderas när vi inte längre har ett berättigat intresse att spara dessa uppgifter, exempelvis när vi behandlat din förfrågan om tryckt material. Har du kontaktat oss för att beställa en vara och/eller tjänst så hänvisar vi till punkten om information till privatkunder ovan och om du är kontaktperson till en företagskund så hänvisar vi till informationspunkten om kontaktpersoner hos företagskunder ovan.  

Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du valt att prenumerera på nyhetsbrev sparas tills dess att du avregistrerar dig från ett nyhetsutskick som du har registrerat dig för. 

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.6 Besökare till våra sociala mediekanaler 

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi har ett ansvar för att inte olämpliga eller kränkande inlägg publiceras i våra kanaler. Vi kommer i så fall att ta bort sådana inlägg.  

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Ändamålet med våra kanaler är att sprida information om vår verksamhet och våra tjänster till befintliga kunder och till potentiella nya kunder. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan när som helst sluta gilla sidan eller dölja enskilda eller alla inlägg vi gör. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du företräder och informera om våra varor/tjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse. 

Om du vill få mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till respektive kanal LinkedIn, Facebook och Instagram.  

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som på uppdrag av oss levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land 
Användandet av sociala mediekanaler innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredje land (USA).  

Se generellt om tredjelandsöverföringar och åtgärder som vi vidtar avseende tredjelands överföringar i avsnitt 3 nedan.  

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande. 

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4

2.7 Deltagare på våra utbildningar, webinar & arrangemang 

När du deltar i våra utbildningar, webinars eller andra arrangemang kommer vi att behandla dina personuppgifter som du lämnar till i oss i samband med anmälan.  

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla utbildning, sprida information eller på annat sätt interagera med anställda hos våra befintliga eller blivande kunder och leverantörer. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse. 

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss framför allt ekonomi-, IT- och marknadsföringstjänster. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land 
Se avsnitt 3 nedan avseende tredjelandsöverföringar.   

Lagring och gallring 
Vi kommer att spara dina personuppgifter under upp till 12 månader efter avslutat evenemang för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagande och utvärdera utbildningar, webinars eller andra arrangemang, interagera med befintliga eller blivande kunder och leverantörer samt för planering av framtida utbildningar, webinars eller andra arrangemang. Eventuella uppgifter om matpreferenser raderas så snart som möjligt efter det att aktiviteten genomförts.  

Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att bevaras i vår bokföring sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen.  

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.8 Externa konsulter 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera konsultförhållandet. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att vid behov ge dig tillgång till våra IT-system och till våra lokaler. Vi kan kontrollera loggar från IT-system och inpasseringssystem i enlighet med vår informationssäkerhetspolicy och våra riktlinjer kring hantering av personuppgifter.  

Behandlingen grundas antingen på vårt berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal som är upprättat mellan oss och din arbetsgivare eller på det konsultavtal som är upprättat mellan oss och dig.  

Mottagare av personuppgifter 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget till exempel ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vårt konsultförhållande. Dina personuppgifter kan även komma att delas mellan bolag inom Bravidakoncernen. 

Överföringar till tredje land  
Se avsnitt 3 nedan avseende tredjelandsöverföringar.   

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

 

2.9 Kamerabevakning

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
Vi samlar in personuppgifter genom kamerabevakning med kameror som är placerade utanför och inne i vissa av Bravidas kontor. Information om kamerabevakningen finns på skyltar i anslutning till området. 

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi har ett intresse av att uppnå ökad trygghet och säkerhet för våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra som vistas på våra områden. Kamerabevakningen är en viktig del i detta tillsammans med andra åtgärder så som passersystem och andra tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Kamerabevakningen är motiverad både utifrån fastighetens placering och vikten av att hålla fastigheten och dess värden väl skyddade och detta bedöms väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli föremål för personuppgiftsbehandling i samband med kamerabevakning. Vår behandling syftar till att inte vara mer omfattande än vad ändamålet kräver både vad gäller tid för lagring av uppgifterna och den mängd uppgifter som samlas in.  

Det finns ingen skyldighet att kamerabevaka enligt lag eller avtal.  

Mottagare av personuppgifter 
Vi överför inspelat material till t.ex. våra samarbetspartners för kamerabevakning och i förekommande fall till myndigheter i samband med brottsutredning. 

Överföringar till tredje land 
Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 

Lagring och gallring 
Informationen i form av rörlig bild samlas in genom kamerabevakningen och lagras som längst i 7 dagar från insamlandet, om inget inträffar som gör att vi behöver lagra materialet en längre tid, exempelvis för att kunna tillvarata våra rättigheter eller göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Material som brottsutredande myndighet kräver att vi lämnar ut och/eller lagrar enligt myndighetsbeslut kommer att lagras så länge det krävs för att tillgodose ett sådant beslut. 

Dina rättigheter 
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4. 

2.10 Visselblåsning

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på Bravida att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Personuppgifter kan komma att behandlas om den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym, den eller de som förekommer i en rapportering eller den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

- Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,

- Tillvarata Bravidas rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,

- Uppfylla de lagkrav som ställs på Bravida.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller Bravidas berättigade intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Mottagare av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i samband med eventuell brottsutredning. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till bolag som bistår Bravida i utredning av de omständigheterna som föranlett visselblåsaranmälan, t.ex. advokatbyrå eller revisor.

Överföringar till tredje land
Se avsnitt 3 nedan avseende tredjelandsöverföringar. 

Lagring och gallring
Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats. De personuppgifter som förekommer för att hantera administration och behörighet sparas så länge behörigheten gäller. När lagringstiden löper ut gallras samtliga personuppgifter.

Om ett ärende kräver fortsatt utredning internt kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter så länge ärendet kräver det. Material som brottsutredande myndighet kräver att vi lämnar ut och/eller lagrar enligt myndighetsbeslut kommer att lagras så länge det krävs för att tillgodose ett sådant beslut.

Dina rättigheter
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna framgår av avsnitt 4.

3. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES  

Vi och våra personuppgiftsbiträden lagrar personuppgifter på servrar som ligger inom EU/EES. Vi använder dock tredjepartscookies på vår webbplats. Användandet av tredjepartcookies innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredje land (t.ex. USA). Du har möjlighet att själv begränsa användningen av cookies och du kan hitta mer information om detta i vår cookie policy som du hittar här.  

Även om personuppgifterna lagras inom EU/EES kan personuppgifterna i vissa fall överföras till tredje land när t.ex. en IT-leverantör som vi ingått avtal med behöver behandla uppgifterna utanför EU/EES för att kunna tillhandahålla sin tjänst (t.ex. genom ett koncernbolag i USA).  

Överförs personuppgifter till tredje land (ink. USA) så vidtar vi alltid lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bland annat vara: 

att vi säkerställer att EU-kommissionen har beslutat att landet som personuppgifterna överförs till uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som dataskyddsförordningen säkerställer.  
att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredje land. När personuppgifter överförs till tredje land med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. Med anledning av amerikansk säkerhetslagstiftning finns dock en viss risk att amerikanska myndigheter, i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet, kan bereda sig tillgång till personuppgifter som överförs till USA trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.  

Du kan kontakta oss via gdpr@bravida.se och begära att få en kopia på skyddsåtgärderna. 

4. Dina rättigheter  

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under p. 1.2 i denna policy. 

När du utnyttjar dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig om det. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen. 

Nedan beskrivs de olika rättigheter du kan ha när vi behandlar personuppgifter om dig. 

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter. 

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får vi antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.  

4.1 Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag 

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. 

Mer information om rätten till tillgång hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/ratt-till-information/ 

4.2 Begära att få sina uppgifter raderade 

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem. 

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/radering/ 

 

4.3 Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas. 

Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl. 

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/begransning/ 

4.4 Begära rätten till dataportabilitet  

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/flytta-dina-personuppgifter/ 

4.5 Begära rättelse av felaktiga uppgifter 

Du har rätt att begära att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Beroende av ändamålet med behandlingen, har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/rattelse/ 

4.6 Rätt att invända mot behandling  

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen, berättigat intresse. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.  

Mer information om rätten till att göra invändningar hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/att-gora-invandningar/ 

4.7 Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. 

Mer information om rätten avseende automatiserad behandling hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/automatiserade-beslut/ 

 

5. Ändringar av denna integritetspolicy  

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på Bravidas webbplatser.