Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Klimat, energi och resursanvändning

Vi har bara en planet, men i Norden lever vi som om vi hade fyra. Bravida vill vara med och förändra utvecklingen genom att arbeta smart och effektivt för en bättre resurshushållning. Det är genom kunderbjudandet våra möjligheter att bidra är störst. Samtidigt ställer vi om vår egen verksamhet. 

 

sdg_klimat_SV- 690x230px.jpg

Bravidas klimatresa till 2045

Nollavtryck för våra kunder och oss själva

2023

100 %

År 2023 ska vi använda förnybar el i 100 % av de lokaler som vi hyr.

2025

- 30 %

Till 2025 ska vi minska CO2-utsläppen från vår egen verksamhet med 30 % jämfört med 2020.*

2030

- 55%

Genom våra tjänster ska vi hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp med 55% till 2030. Samtidigt ska vi göra samma minskning i vår egen verksamhet.

2045

CO2 = 0

Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala genom hela vår värdekedja senast år 2045, för att våra kunder också ska kunna vara det.

 

*Avser växthusgasutsläpp enligt scope 1 (direkta utsläpp från våra fordon) och scope 2 (indirekta utsläpp från inköpt energi kopplad till våra kontor och lokaler).

Så hjälper vi våra kunder att minska sin klimatpåverkan

Varje dag hjälper vi våra kunder att skapa välfungerande fastigheter och nå sina egna hållbarhetsmål. Med rätt installationer och regelbunden service blir en fastighet smartare, mer resurseffektiv och kan skapa värde över lång tid.

Några exempel på åtgärder:

Regelbunden service
Enkla energiförbättringar
Energioptimering


Klimatsmarta energilösningar
Automation
Hållbara materialval

     

 

Automation

Inom automation kopplar vi ihop fastighetens installationer och kopplar upp dem mot ett centralt system. Allt som sker i anläggningens installationer kan då övervakas och styras på distans – till exempel temperatur, luftkvalitet, belysning eller behov av underhåll.

Det gör att installationerna fungerar bättre tillsammans, och därmed använder mindre energi.

Klimatsmarta energilösningar

Nu investerar vi i framtiden. Genom klimatsmarta energilösningar har vi chans att hjälpa fler kunder att ställa om till ett fossilfritt och elektrifierat samhälle. Det gäller bland annat installation och service av:

- Solceller
- Elbilsladdning
- Värmepumpar
- Energisnåla belysningssystem

Energioptimering

Ofta ser vi anläggningar som är felinställda, i behov av rengöring eller helt enkelt för gamla, och därmed drar mer energi än nödvändigt.

Genom att göra en energioptimering kan man med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna.

Så ställer vi om vår egen verksamhet

Nu ställer vi om vår egen verksamhet. Vår fordonsflotta ska bli fossilfri, vi planerar smartare transporter, minskar vår energianvändning och går över till förnybar energi på våra kontor.

Materialanvändning är en annan nyckelfråga. Genom att välja rätt produkter, minimera avfall och spill, återvinna och bli bättre på att återbruka hushåller vi med resurserna.

Några exempel på åtgärder

Energianvändning i våra egna fastigheter

Bravida hyr ett stort antal lokaler i hela Norden. Ett enkelt sätt att göra skillnad för klimatet är att använda mer miljövänlig energi.

Därför ställer vi om till förnybar el i de lokaler som vi hyr. Målet är att vi ska använda förnybar el i 100 % av våra lokaler i slutet av 2023.

Fordon och transporter

Vår mest betydande interna miljöaspekt är resor och transporter. Ett viktigt mål är att begränsa de drivmedelsrelaterade CO2-utsläppen. Här är några av de åtgärder som är under arbete:

- Vi ställer om till fossilfria drivmedel

- Vi bygger ut infrastruktur för laddning av elbilar vid våra kontor

- Fastighetsservice med klimatsmarta transporter i Nordens storstäder

Material och avfall

En annan nyckelfråga är material- och avfallshantering. Det är ett komplext område som kräver samarbete med många olika aktörer. Några av våra åtgärder just nu är:

- Vi planerar projekt och uppdrag för att effektivisera resursanvändning

- Vi arbetar för att förbättra materialval, materialanvändning, avfallshantering och återbruk

- Vi utbildar vår personal i miljö-, kemikalie- och avfallshantering

Bravidas hållbarhetsredovisning

Bravidas hållbarhetsredovisning är en integrerad del av vår årsredovisning. Där tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2019

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2018

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2017