Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 500 000 C-aktier.  

Regulatorisk pressmeddelande

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 10 000 kronor genom en riktad kontantemission av 500 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 500 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.  

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2022, som antogs på årsstämman den 5 maj 2022, genom att Bravida senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.  

Bravida innehar sedan tidigare 694 327 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera. 
 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 13:34 CET.