Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 620 000 C-aktier.

Regulatorisk pressmeddelande

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 oktober 2023 till 205 536 598 aktier, varav 204 122 271 stamaktier med en röst vardera samt 1 414 327 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 204 263 703.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-31 12:00 CET.