Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 14.00 på Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.00.

Regulatorisk pressmeddelande

tt att delta i årsstämman och anmälan 

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska 

(i)    vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2023, och

(ii)    senast den 24 april 2023 anmäla sig per post till Bravida Holding AB (publ), ”AGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sig elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). 

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravida.se/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 27 april 2023. 

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska 

(i)    vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2023, och 

(ii)    senast den 24 april 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bravida.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Bravida Holding AB (publ), ”AGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 april 2023. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.bravida.se/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Förslag till dagordning 

1.    Årsstämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid årsstämman. 
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6.    Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Anförande av verkställande direktör.
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12.    Fastställande av 
(a)    antalet styrelseledamöter 
(b)    antalet revisorer
13.    Fastställande av 
(a)    arvoden åt styrelsen 
(b)    arvoden åt revisorerna
14.    Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag:  
(a)    Fredrik Arp (omval)
(b)    Cecilia Daun Wennborg (omval)
(c)    Jan Johansson (omval)
(d)    Marie Nygren (omval)
(e)    Staffan Påhlsson (omval) 
(f)    Karin Stålhandske (omval)
15.    Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag: 
Fredrik Arp (omval)
16.    Val av revisorer.
17.    Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
18.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
19.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
20.    Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram.
(a)    Antagande av incitamentsprogram. 
(b)    (i) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier.
(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier.
(iii) Överlåtelse av egna stamaktier. 
(c)    Aktieswapavtal med tredje part.
21.    Årsstämmans avslutande. 

Beslutsförslag 

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen bestående av Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder (ordförande), Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden, Henrik Didner, Didner & Gerge samt adjungerad ledamot Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida, föreslår att styrelseordföranden Fredrik Arp utses till ordförande vid årsstämman. 

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 3 maj 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna måndagen den 8 maj 2023.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 661 897 821 kronor. Det angivna beloppet är beräknat på det totala antalet stamaktier i bolaget minskat med bolagets innehav av egna stamaktier. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel disponeras så att 3 326 737 053 balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12a)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 12b)

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 13a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 660 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 1 330 000 kronor till ordföranden och 525 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och 210 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 115 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Fastställande av arvoden åt revisorerna (punkt 13b)

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14-15)

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Påhlsson och Karin Ståhlhandske för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Fredrik Arp som styrelseordförande.
Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida: www.bravida.se

Val av revisorer (punkt 16) 
Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs till bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.  

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. 

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen (”LTIP 2023”) i enlighet med nedan. 

LTIP 2023 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram med samma struktur som de incitamentsprogram som antagits i samband med årsstämmor och extra bolagsstämmor i Bravida sedan 2016.

Antagande av incitamentsprogram (punkt 20(a))

Programmet i sammandrag


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta LTIP 2023 som föreslås omfatta cirka 265 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen. Deltagarna i LTIP 2023 måste investera i koncernen genom förvärv av aktier i Bravida (”Sparaktier”). Sparaktierna ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier, s.k. Prestationsaktier vid intjänandeperiodens slut, dvs. vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026, under förutsättning att deltagaren (i) vid intjänandeperiodens slut, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, (ii) har kvar sina ursprungliga Sparaktier. Antalet Prestationsaktier som varje deltagare har rätt till är beroende av uppfyllandet av det fastställda prestationsvillkoret enligt vad som anges nedan. 

För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2023 krävs att deltagaren gör en privat investering genom förvärv av Sparaktier till marknadspris till ett värde motsvarande lägst 37 500 kronor och högst 375 000 kronor. Maximalt kan en deltagare erhålla fem Prestationsaktier för varje Sparaktie och det antal Prestationsaktier som varje deltagare har rätt till beror på (i) vilken kategori deltagaren tillhör, se nedan, samt (ii) bolagets uppfyllande av prestationsvillkoret. 

Prestationsvillkor

Det antal Prestationsaktier som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på hur bolaget uppfyller prestationsvillkoret under mätperioden. Mätperioden är tre år och omfattar räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (”Mätperioden”). Prestationsvillkoret baseras på bolagets normaliserade och ackumulerade EBITA ("Koncern-EBITA"). EBITA innebär resultat före räntekostnader och nedskrivningar, även kallat rörelseresultat. 

För att deltagarna ska erhålla full tilldelning av antalet Prestationsaktier enligt LTIP 2023 ska Koncern-EBITA uppgå till minst 1 965 miljoner kronor (”Måltalet”). Vid utgången av Mätperioden, dvs. den 31 december 2025, jämförs Bolagets Koncern-EBITA för räkenskapsåret 2025 med Måltalet. Om Bolagets Koncern-EBITA för räkenskapsåret 2025 uppgår till minst 1 965 miljoner kronor utgår således full tilldelning av antalet Prestationsaktier till deltagarna. 

För att tilldelning av Prestationsaktier ska ske krävs att miniminivån uppnås. Miniminivån enligt LTIP 2023 är 85 procent av Måltalet. Om miniminivån inte uppnås sker ingen tilldelning av Prestationsaktier. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av prestationsvillkoret för LTIP 2023 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Utformning och hantering 

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2023, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Bravida-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att LTIP 2023:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte rätten att låta ledande befattningshavare/anställda kvarstå som deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

Fördelning 

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2023 att innebära följande antal Sparaktier och högst antal Prestationsaktier för de olika kategorierna:

•    verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 375 000 kronor inom ramen för LTIP 2023, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Prestationsaktier för varje investerad Sparaktie beroende på uppfyllandet av prestationsvillkoret;

•    ekonomi- och finansdirektören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 300 000 kronor inom ramen för LTIP 2023, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Prestationsaktier för varje investerad Sparaktie beroende på uppfyllandet av prestationsvillkoret;

•    andra ledamöter inom koncernledningen samt utvalda nyckelmedarbetare (cirka 15 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 250 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2023, vilket ger innehavaren rätt till en (1) och högst fem (5) Prestationsaktier per investerad Sparaktie beroende på uppfyllandet av prestationsvillkoret;

•    regionchefer, vissa avdelningschefer och vissa nyckelmedarbetare (cirka 100 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 62 500 kronor vardera inom ramen för LTIP 2023, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Prestationsaktier för varje investerad Sparaktie beroende på uppfyllandet av prestationsvillkoret; och

•    övriga nyckelmedarbetare (cirka 150 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 37 500 kronor vardera inom ramen för LTIP 2023, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Prestationsaktier för varje investerad Sparaktie beroende på uppfyllandet av prestationsvillkoret.

LTIP 2023:s omfattning och kostnader 

LTIP 2023 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att LTIP 2023 ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2023 antas uppgå till cirka 43 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 12 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan. I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2023 beräknats utifrån att LTIP 2023 omfattar högst 267 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen. Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2023 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2023 maximalt att uppgå till cirka 70 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka 19 miljoner kronor. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Bravida-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsaktier, och baserat på aktiekursen 115 kronor per aktie vid programmets start, kan maximalt 610 870 stamaktier komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2023, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och rösterna avseende bolagets stamaktier. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,9 procent. Inom ramen för LTIP 2023 kan maximalt 620 000 stamaktier komma ett emitteras, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,3 procent. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,9 procent. 

Information om Bravidas befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2022 och på bolagets hemsida, www.bravida.se/

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2023

För att kunna genomföra LTIP 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2023. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att stämman som huvudalternativ bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till en bank i enlighet med punkten 20(b)(i) samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från samma bank i enlighet med punkten 20(b)(ii). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2023. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 620 000 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med LTIP 2023.  

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 20(b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att Bravida ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 20(c) nedan.

Motiv för förslaget 

Syftet med LTIP 2023 är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Bravida-koncernen. LTIP 2023 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2023 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier. Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsaktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2023 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2023:s antagande kommer att få en positiv effekt på Bravida-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.  

Beredning av förslaget 

LTIP 2023 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

Säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2023

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier (punkt 20(b)(i)-(iii))

Samtliga beslut under punkt 20(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra.  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 20(b)(i)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 12 400 kronor genom emission av högst 620 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,02 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 20(b)(ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2023. 

Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 20(b)(iii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 20(b)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2023 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 620 000 stamaktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2023. 

Aktieswapavtal med tredje part (punkt 20(c)) 

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 20(b) ovan inte uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2023 förväntas medföra genom att Bravida på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Bravida till deltagare i LTIP 2023.

_______________________


Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 20(b)(i) och 20(b)(ii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 20(b)(iii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Antal aktier och röster
I Bravida finns totalt 204 916 598 aktier med totalt 203 841 703,7 röster i bolaget. Av det totala antalet aktier är 1 194 327 C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie och 203 722 271 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse samtliga 1 194 327 C-aktier och 61 403 stamaktier.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Handlingar mm.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget på Mikrofonvägen 28 i Stockholm samt på www.bravida.se senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.bravida.se, senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär och förhandsröstningsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravida.se, och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2023
Bravida Holding AB 
Styrelsen