Kvartalsrapport april-juni 2023

God omsättningstillväxt och orderingång

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 7 306 (6 434) MSEK
• Orderstocken uppgick till 16 597 (17 436) MSEK
• EBITA ökade med 8 procent och uppgick till 407 (376) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,6 (5,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 302 (286) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134 (62) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 512 (-1 760) MSEK
• Fem förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 190 MSEK 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,45 (1,39) respektive 1,45 (1,38)


Kommentar från vd
Nettoomsättningen ökade med 14 procent genom både organisk tillväxt och förvärv i samtliga länder samtidigt som EBITA ökade med 8 procent och vinst per aktie med 5 procent. Orderstocken förbättrades under kvartalet och i en fortsatt osäker marknad är min bedömning att Bravida är väl positionerat inför kommande kvartal med en låg exponering mot bostadssegmentet, en stor serviceverksamhet och en stabil orderstock.


Nettoomsättning och EBITA
Jag är nöjd med att vi fortsatt haft en god tillväxt med en organisk tillväxt på fem procent i perioden. Vi har haft en organisk tillväxt i alla länder både i kvartalet och under det första halvåret. Både service och installation har bidragit till tillväxten. Orderingången ökade med 14 procent vilket resulterat i en fortsatt stabil orderstock som ökade med 354 MSEK i kvartalet.


EBITA-marginalen uppgick till 5,6 procent i kvartalet. Vi kan konstatera att marginalen har varit under press i alla länder. Vi har inte till fullo lyckats ta ut de ökade materialpriserna av kund och därmed har marginalen påverkats negativt. Den svenska verksamheten redovisade trots detta en något förbättrad marginal och Norge levererade i nivå med föregående år. Danmark har fortsatt haft utmaningar i projektverksamheten och även i Finland har projektnedskrivningar slagit igenom i resultatet. Förutom ökade materialpriser har den kraftiga tillväxten i den danska och norska projektverksamheten påverkat marginalen negativt under första halvåret.

Vi har även, som tidigare kommunicerat, tagit betydande kostnader för effektivisering av vår verksamhet genom digitalisering och utveckling av nya affärsområden. Bland annat pågår implementering av nytt inköpssystem, projektstyrningsverktyg, CRM-system och FM-system. Dessa satsningar bedömer vi som viktiga för att framtidssäkra och förbättra lönsamheten ytterligare.


Kassaflödet
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet och kassagenereringen var på samma nivå som föregående kvartal. Vi ser idag en något sämre betalningsvilja men inga betydande betalningsproblem hos våra kunder, men vår kreditbevakning har stärkts med anledning av den försämrade konjunkturen.

Förvärv
Vi ser fortsatt goda möjligheter att göra förvärv och arbetar aktivt med flera potentiella kandidater. I en tuffare konjunktur kommer aktörer att behöva sälja av verksamheter och Bravida kan med sin starka balansräkning ta till vara på de förvärvsmöjligheter som kan komma att uppstå i marknaden.

Hållbarhet
Att ställa om till en hållbar verksamhet är fortsatt ett av våra prioritetsområden och vi fortsätter att ha en hög aktivitet med att konvertera om vår fordonsflotta till att bli fossilfri. Hittills i år har över 600 elfordon satts i trafik och ersatt fossildrivna fordon.

Framtidsutsikter
Makroekonomiska faktorer som hög inflation, högre räntor och försämrad konjunktur gör marknaden framöver fortsatt svårbedömd. För Bravida bedömer jag dock att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god. Efterfrågan på installation påverkas mer av den makroekonomiska miljön, exempelvis kan höga räntor och hög inflation skjuta upp investeringsbeslut.

Vi noterar en fortsatt prispress i marknaden. Prispress i kombination med ökade kostnader för material och arbetskraft kan leda till en fortsatt marginalpress för branschen och även för Bravida. Bravida har under lång tid hanterat både pandemin och inflationstrycket väl men även vi har tappat viss marginal på grund av allt för snabbt ökade kostnader. I och med detta blir Bravidas fokus på marginal före volym ännu viktigare, vilket betyder att vi kommer att vara ännu striktare i vår projektselektering, kundselektering och prissättning. Det är också av yttersta vikt att vi har en fortsatt strikt kostnadskontroll i all vår verksamhet för att bibehålla en stabil marginal.

Installationsvolymerna avseende nybyggnation av bostäder kommer att minska rejält under året och kommande år. Bravida har en relativt låg exponering, cirka 8 procent mot nybyggnation av bostäder. Installationer inom nybyggnation av samhällsfastigheter, industri och logistik stabiliserar marknaden. ROT-marknaden bedöms vara fortsatt stabil med stöd från energi- och klimatanpassade åtgärder. Den gröna omställningen och digitaliseringen i samhället skapar goda affärsmöjligheter för oss. Elektrifieringen, digitaliseringen och behovet av fastigheters energieffektivisering skapar en efterfrågan av våra tjänster vilket gör Bravida väl positionerad för framtiden.

Mattias Johansson
Stockholm i juli 2023

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-holding-q2-2023

Telefonkonferens
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferensen. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200829

  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på 

https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 07.30.