Kvartalsrapport juli–september 2023

Stabil efterfrågan i en utmanande marknad

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 6 583 (6 097) MSEK
• Orderstocken uppgick till 16 459 (17 895) MSEK
• EBITA minskade med 1 procent och uppgick till 352 (357) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,4 (5,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 251 (270) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -212 (78) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -3 036 (-2 144) MSEK
• Två förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 69 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 (1,29)

 

Kommentar från vd
Nettoomsättningen ökade med 8 procent medan EBITA-marginalen pressades ytterligare något i kvartalet. Orderingången ökade med 11 procent, dessutom erhölls ännu ett stort infrastrukturprojekt på 1,3 miljarder SEK i oktober.

Nettoomsättning och EBITA
Nettoomsättningen ökade med åtta procent varav tre procent organiskt. Vi har fortsatt organisk tillväxt i Sverige, Norge och Finland men på en mer normal nivå än tidigare kvartal. Bravidas fokus på marginal före volym medför att vi under rådande prispress har en striktare projektselektering. Efterfrågan är dock bättre än förväntat och vi ökade orderingången, både inom service och installation, med elva procent vilket resulterar i en fortsatt god orderstock. I oktober har vi dessutom erhållit en order på cirka 1,3 miljarder SEK avseende installationer i Stockholms nya tunnelbana. Designen kommer att utföras under 2024 och produktionen startar 2025.

EBITA-marginalen försämrades som förväntat och uppgick till 5,4 procent. Som tidigare kommunicerats är marginalen under viss press och har påverkats negativt av projektnedskrivningar i installationsverksamheten. Dessa förklaras delvis av ökade kostnader för material som inte prissatts fullt ut. Vi ser effekten i samtliga länder, trots det har vi en bibehållen marginal i Sverige och Norge. Jag ser dock positivt på att servicemarginalen förbättrats under året. Den danska verksamheten har fortsatt utmaningar i projektverksamheten, vilket delvis förklaras av den kraftiga tillväxten. I Finland har vi haft några projektnedskrivningar i kvartalet och min bedömning är att den finska marknaden är fortsatt utmanande. Vi har även, som tidigare kommunicerat, tagit stora investeringskostnader för effektivisering av vår verksamhet genom digitalisering samt utveckling i nya affärsområden. I och med den sämre konjunkturen har vi nu ett starkare kostnadsfokus och en aktiv kostnadskontroll i all vår verksamhet för att hålla en stabil marginal.

Kassaflödet
Kassaflödet och kassagenereringen försämrades i kvartalet. Vår tillväxt binder kapital i ökade kundfordringar och därutöver har flera större projekt, där vi tidigare fått förskottsbetalningar, arbetat upp sina förskott och gått in i senare skeden samtidigt som få nya stora projekt med förskott har startat upp. Även projektnedskrivningar har haft en negativ påverkan på kassaflödet. 

De största utmaningarna finns i vår danska verksamhet där vi som tidigare kommunicerat har ett par pågående tvister. Generellt ser vi idag en något sämre betalningsvilja hos våra kunder med fler diskussioner som försenar betalning och leder till ökad kapitalbindning. Att förbättra kassaflödet har högsta prioritet. Vi har stärkt kreditbevakningen och intensifierat arbetet med att säkerställa fakturering och betalning för att därmed förbättra vårt rörelsekapital.

Förvärv
Hittills i år har 12 förvärv genomförts som tillfört en omsättning på cirka 414 MSEK, i kvartalet har vi tillträtt två förvärv. Vi har även tecknat avtal om tre förvärv som tillför en omsättning på 740 MSEK. Ett av avtalen avser förvärv av Thunestvedt-koncernen i Norge, som är det största förvärvet sedan 2017. Med förvärvet stärker vi vår position och blir den största aktören i västra Norge. Bolaget har haft svag lönsamhet under de senaste åren orsakat av några nedskrivningar i projekt som nu är avslutade. Vi ser betydande synergier och potential att förbättra lönsamheten till samma nivå som vi har i vår norska verksamhet. En jämförelse kan göras med Oras i Norge som vi förvärvade 2017, även det var ett turn-around projekt som idag levererar en god tillväxt och marginal. Vi ser fortsatt goda möjligheter att göra förvärv och arbetar aktivt med flera potentiella kandidater. I en tuffare konjunktur uppstår det förvärvsmöjligheter i marknaden som Bravida kan ta vara på.

Hållbarhet
Bravida har ett starkt kunderbjudande inom energieffektiva lösningar och tjänster för energioptimering som också gynnas av EU:s beslut att införa taxonomin och den gröna given. Vår bedömning är att detta borde leda till en högre efterfrågan på energieffektiviseringar i fastigheter, men jag kan hittills konstatera att efterfrågan ännu är betydligt lägre än jag förväntat mig.

Framtidsutsikter
Makroekonomiska faktorer som hög inflation, högre räntor och försämrad konjunktur gör marknaden framöver fortsatt svårbedömd. För Bravida bedömer jag att efterfrågan på service kommer att vara stabil medan efterfrågan på installationsprojekt kan påverkas mer. Vi noterar fortsatt en prispress i marknaden som kan leda till ytterligare marginalpress för branschen och även för Bravida. I och med detta blir Bravidas fokus på marginal före volym ännu viktigare, vilket betyder att vi kommer att vara ännu striktare i vår projektselektering, kundselektering och prissättning.

Installationsvolymerna avseende nybyggnation av bostäder kommer att minska rejält under året och kommande år. Bravida har en relativt låg exponering, cirka 7 procent mot nybyggnation av bostäder. Installationer inom nybyggnation av samhällsfastigheter, industri och logistik stabiliserar marknaden. ROT-marknaden bedöms vara fortsatt stabil med stöd från energi- och klimatanpassade åtgärder. Den gröna omställningen, elektrifieringen och digitaliseringen i samhället bör skapa goda affärsmöjligheter för oss på sikt.

Mattias Johansson
Stockholm i oktober 2023

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.

Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-q3-report-2023

Telefonkonferens
Registrera dig via länken för att delta i telefonkonferensen: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003725. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. 
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på: 
https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07

Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023, kl.07:30 CET.