Mångfald, jämlikhet och inkludering

Alla människors rätt till likabehandling är en grundläggande rättighet inom Bravida.

Så här jobbar vi med mångfald

Bravidas arbete för allas lika värde, ökad jämställdhet och mångfald är viktigt både ur ett medmänskligt perspektiv och för att Bravida ska kunna erbjuda marknadens mest attraktiva kompetens och hålla sig konkurrenskraftig i branschen. Medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter bidrar med kompetens som utvecklar både medarbetarna och verksamheten i stort.

Medarbetare från Bravida i varselkläder

Vi skapar ett företag med jämställdhet och mångfald genom att:

servicetekniker-tjej690x460px.jpg
• Alla medarbetares förutsättningar, kompetens, vilja och förmåga kommer till sin rätta oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

• Bravida ska vara en arbetsplats där alla medarbetare upplever en öppen attityd och att jämställdhet och mångfald råder.

• Arbetet för jämställdhet och mångfald ska involvera alla medarbetare som en naturlig del av arbetet på Bravida.

• Alla medarbetare på Bravida ansvarar för att Bravidas plan för lika rättigheter och möjligheter följs. Chefer och ledning har ett större ansvar som förebilder och normbildare.

• Bravidas plan för lika rättigheter och möjligheterär ett viktigt steg i vår strävan efter att vara en organisation där alla människor behandlas lika. För att arbeta mot diskriminering och för jämställdhet har Bravida upprättat en plan för lika rättigheter och möjligheter.