Inköp och leverantörer

Inköp av material, komponenter och tjänster utgör en viktig del av vårt kunderbjudande. Inköp i installations- och servicebranschen har hög komplexitet. Det finns ett stort utbud av material och komponenter från olika leverantörer, som ska väljas ut i varje enskilt projekt och uppdrag.

Gemensamma inköp ger styrka

Avdelningarnas inköpskompetens är avgörande för att ge kunden en bra slutprodukt och för lönsamheten i våra projekt och uppdrag. Till stöd finns Bravidas inköpssamordnare och vår inköpsportal med system och verktyg för upphandling. Det gemensamma inköpssystemet, Profit, och samordning av avdelningarnas inköp hjälper oss att skapa större ordervolymer och uppnå pris- och effektiviseringsfördelar.

Uppförandekod för leverantörer

Vi ställer samma krav på våra leverantörer och affärspartners som på oss själva. Vår uppförandekod för leverantörer tar upp de värderingar och förhållningssätt som vi anser ska

gälla i frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, produktansvar, miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt affärsetik. Vår målsättning är att bygga upp ett levande leverantörsregister där betydande leverantörer och underentreprenörer bedöms regelbundet.

Verktyg för att minska leverantörsrisker

Det stora antalet leverantörer utgör en utmaning när det gäller att säkerställa efterlevnaden av Bravidas krav. Leverantörsportalen och verktygen för leverantörsbedömning är våra viktigaste redskap. Vid leverantörsbedömningen gör leverantörer och underentreprenörer en självskattning som visar hur väl de uppfyller kraven inom de områden som uppförandekoden tar upp.

Partnerskap driver utveckling

Bravidas partnerskap med utvalda leverantörer skapar förutsättningar att driva utveckling och hitta bättre lösningar. Genom fördjupade samarbeten vill vi bättre kunna styra våra inköp och främja de arbetsprocesser som ger effektivare inköp, färre transporter och minskad klimatpåverkan.

Integration av förvärvade bolag

När Bravida förvärvar bolag får de tillgång till vår inköpsplattform med avtal, system och sortiment. På så sätt kan bolaget sänka sina inköpskostnader med bibehållen eller höjd kvalitet.