Medarbetare

Bravida är en stor arbetsgivare – störst inom el, vs och ventilation i Norden. Men målsättningen är större än så. Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

På Bravida är vi 13 000 personer som jobbar tillsammans. Vi är montörer, servicetekniker, projekt- och serviceledare, kalkylatorer, chefer, administratörer och ekonomer – som alla är proffs inom sina områden.

Rekrytering är en nyckelfråga för Bravidas tillväxt

Idag saknas cirka 10 000 yrkesutbildade installatörer i Sverige. Danmark är i en liknande situation. Stor konkurrens om arbetskraften ställer höga krav på vårt arbetsgivarerbjudande – och på vårt arbete för att behålla, utveckla och attrahera den bästa kompetensen. Därför satsar vi på:

  • Ökad synlighet för branschen och Bravida genom närvaro på yrkesskolor och andra forum
  • Lärlingar inom alla teknikområden
  • Vårt traineeprogram
  • Interna karriärvägar
  • Ledarskapsprogram
  • Bravidaskolan, vår interna utbildningsverksamhet
  • Vårt arbetsgivarvarumärke, under devisen ”Vi skapar stora resultat, tillsammans”

En kultur där alla bidrar

Grundläggande i Bravidas kultur är viljan att utvecklas och att lära av varandra – vi gör det vi sagt, vi följer upp och vi förbättrar oss ständigt. Vi kallar det Bravida Way. Tillsammans med Bravidas uppförandekod och våra värdeord lägger det grunden för hur vi agerar och vill utvecklas framåt.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden tar upp de etiska värderingar som vi anser ska gälla i vår verksamhet i frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, kunder och kvalitet, miljö och hållbarhet, ledarskap samt affärsetik.

Visselblåsare

Om någon upplever att vi inte följer våra värderingar, misstänker att något inte står rätt till eller om man nkänner sig felaktigt behandlad har Bravida en visselblåsarfunktion där det går att göra en anonym anmälan.

En välkomnande och respektfull arbetsplats

Bravida ska vara en arbetsplats som välkomnar och respekterar alla medarbetare. Genom att främja jämställdhet och mångfald tar vi tillvara på medarbetares olikheter, kompetens och erfarenheter.

På Bravida har vi nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Föreligger misstankar eller kännedom om att trakasserier förekommer ska åtgärder vidtas skyndsamt i enlighet med vår handlingsplan.

Våra HR-processer är uppbyggda i enlighet med lagstiftning och kollektivavtal för att säkerställa att vi lever upp till samhällets krav och vår egen uppförandekods åtaganden, inte minst i frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Interna revisioner, externa inspektioner och vår medarbetarundersökning hjälper oss att ytterligare följa upp vår efterlevnad.