Fortsatt tillväxt med starkt kassaflöde

Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag Bravida visar ett stabilt resultat för helåret 2009 men har liksom branschen i övrigt påverkats av lågkonjunkturen. Omsättningen på 10 831 MSEK ligger i nivå med 2008 medan rörelseresultat minskade något.

Pressmeddelande

Verksamhetsåret präglades av avtagande efterfrågan och ökad prispress på Bravidas samtliga geografiska marknader. Bravida levererar trots detta ett gott resultat med en omsättningsökning på 3 procent jämfört med 2008. Rörelsemarginalen minskade till 5,0 procent från 5,9 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 4 procent till 516 (495) MSEK. – Bravida har haft en stark utveckling under året som vi är nöjda med. Vi hade förberett oss för att 2009 skulle bli ett utmanande år för installationsbranschen. Vi har arbetat hårt för att upprätthålla vår försäljning och samtidigt anpassa våra kostnader till den minskade efterfrågan, vilket vi har lyckats med. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat, samtidigt som vi stärkt vår serviceverksamhet och ökat andelen serviceuppdrag under året, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell. Norska Siemens Installation AS, som förvärvades 1 juli, bidrog till den ökade omsättningen samt med en god rörelsemarginal. Pågående integrationsarbete har fungerat väl. Bravidas målsättning är att vara marknadsledande i Skandinavien och förvärvet av Siemens är en viktig förstärkning på den norska marknaden. För det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 3 069 MSEK. För kvartalet minskade rörelseresultatet till 198 MSEK jämfört med 248 MSEK motsvarande kvartal föregående år. – För 2010 ser vi en fortsatt återhållsamhet för nybyggnationer men en bättre utveckling inom ombyggnationer och renovering, framförallt med inriktning mot energieffektivisering och sänkta driftskostnader, säger Torbjörn Torell.