Bravida delårsrapport januari-mars 2012

Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag Bravida visar stark tillväxt med goda marginaler. Omsättningen för det första kvartalet 2012 växte med 14 procent till 2 916 MSEK med en bibehållen rörelsemarginal om 5,1 (5,1) procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat om 148 (130) MSEK. Kassaflödet ökade med 24 procent.

Pressmeddelande

Alla våra divisioner bidrar till det goda resultatet för det första kvartalet. Det är glädjande att både Norge och Danmark nu också växer med förbättrad lönsamhet, vilket är orsaken till det ökade resultatet. Orderstocken är mycket stark. Tillväxten av orderstocken är bland annat hänförlig till de riktigt stora installationsordrar som vi vunnit under den senaste tiden såsom Facebooks serveranläggning i Luleå, hotellområdet kring Nationalarenan i Solna och Statoils huvudkontor i Bergen. Andelen installation växte i kvartalet och motsvarade drygt 50 procent av omsättningen. Men även serviceverksamheten har ökat. Den höga aktiviteten bidrog till ett fortsatt starkt kassaflöde. Stabila offentliga investeringar med växande investeringar inom infrastruktur gynnade tillväxten i marknaden. Ett ökat utbud syntes även inom industri, nyproduktion av kommersiella lokaler samt bostadsproduktion. Servicemarknaden var generellt fortsatt god. Bravida agerar i en konkurrensutsatt marknad, vilket kräver en fortsatt selektiv hållning till installationsprojekt med hög risk och svag lönsamhet. Bravida arbetar därför konsekvent för att öka andelen serviceintäkter med högre marginaler. I kombination med ett starkt fokus på våra kostnader och på planering av produktionen har vi lyckats skapa tillväxt med behållen lönsamhet.
Trots en hög aktivitet under kvartalet ser vi att tillväxten i efterfrågan på vissa marknader har börjat plana ut. Men med de insatser som gjorts och som fortgår stärker Bravida successivt sitt erbjudande och sin position på flera nyckelmarknader.

Mats O Paulsson
VD och koncernchef