Bravida offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

Pressmeddelande

Stockholm den 19 december 2013. Den 11 juni 2013 emitterade Bravida Holding AB (publ) (“Bravida”) ett obligationslån om totalt 1,3 miljarder kronor med rörlig ränta, s.k. SEK Senior Secured Floating Rate Notes, vilket förfaller under 2019 till en emissionskurs om 100 % (”Obligationen”).

Bravida har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av Obligationen på den reglerade marknaden vid NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Bravida har ansökt om upptagande till handel av Obligationen med beräknad första handelsdag den 20 december 2013.

Prospektet finns tillgängligt på www.bravida.com.

****************

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva Obligationen eller något annat värdepapper. Obligationen har inte registrerats, och kommer inte att registreras, under U.S. Securities Act of 1933 (the ”Securities Act ”) eller andra tillämpliga delstatliga värdepapperslagar.