Bravida bokslutskommuniké januari – december 2013

Pressmeddelande

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 080 (11 400) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 600 (570) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK

Bravidas rörelseresultat för helåret 2013 ökade med 5 procent till 600 (570) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4 (5,0) procent. Omsättningen minskade till 11 080 (11 400) MSEK, medan kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 8 procent till 457 (424) MSEK.

Bravidas rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 234 MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror i huvudsak på resultatförbättringar i division Danmark och division Nord. Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 7,5 (6,3) procent samtidigt som omsättningen ökade marginellt till 3 113 (3 100) MSEK.

I division Danmark ser vi en markant lönsamhetsförbättring, där både orderingång och lönsamhet förbättrats samtidigt som marknaden har stabiliserats under året. Division Norge har haft en negativ omsättnings- och resultatutveckling under året, även om trenden vände under det sista kvartalet. I den svenska verksamheten fortsätter division Nord att utvecklas positivt, både vad gäller omsättning och lönsamhet, division Stockholm har varit relativt stabil, medan division Syd minskat både omsättning och lönsamhet.

Glädjande är också att kassaflödet har förbättrats under 2013 i jämförelse med 2012. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK.

För både fjärde kvartalet och helåret var orderingången större än omsättningen. Orderingången ökade under 2013 med 6,8 procent till 12 346 (11 564) MSEK. Ökningen kan främst hänföras till division Danmark och division Nord. Orderstocken vid årets utgång är stark och uppgår till 6 075 (4 809) MSEK, mycket tack vare division Danmark där vi har sett ett ökat intresse för investeringar i infrastruktur. Ett antal betydande ordrar från kunder inom väg, järnväg och energisektorn har bidragit till den positiva utvecklingen, däribland Bravidas arbete med franska Alstom Transport som innefattar ersättning av det nuvarande signalsystemet på Själland och Fyn till ett ordervärde om drygt 300 MDKK.

Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden medan aktiviteten inom industri, bostadsbyggande samt nyproduktion av kommersiella lokaler överlag är stabil men vikande inom vissa områden. Då Bravida agerar i en starkt konkurrensutsatt marknad kräver det en fortsatt selektiv hållning till installationsprojekt med hög risk och svag lönsamhet. Bravida arbetar därför konsekvent för att öka andelen serviceintäkter med högre marginaler i kombination med ett starkt fokus på våra kostnader. Under 2013 inledde vi också arbetet med ett koncernövergripande förändringsprojekt med syfte att förbättra och effektivisera våra arbetssätt och produktion. Projektet involverar samtliga avdelningar och fortsätter under 2014. 

Vår bedömning är att det generella konjunkturläget har stabiliserats och att marknaden kommer att förbättras successivt under 2014, dock med betydande regionala skillnader. Bravida räknar med en positiv utveckling under andra halvåret 2014 och vårt mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av vår bransch. Bolaget har i dag cirka 8 000 kvalificerade medarbetare och vårt mål är att växa med lönsamhet, såväl organiskt som genom förvärv.

Staffan Påhlsson
VD och koncernchef

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna bokslutskommuniké enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014 kl. 09.00.