Bravida delårsrapport januari – juni 2014


· Nettoomsättningen uppgick till 5 840 (5 535) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 296 (253) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 (107) MSEK

Bravidas verksamhet har fortsatt att utvecklades positivt­ under årets andra kvartal. Rörelseresultat ökade med 42 procent under andra kvartalet samtidigt som omsättningen ökade med drygt 6 procent. Rörelse­resultatet för det första halvåret uppgick till 296 (253) MSEK, vilket innebar en rörelsemarginal på 5,1 (4,6) procent och kassaflödet från den löpande verksam­heten ökade från 107 MSEK till 323 MSEK.

Pressmeddelande

Bravidas omsättning för första halvåret 2014 ökade drygt 5 procent till 5 840 (5 535) MSEK. Rörelseresultatet för perioden ökade med 17 procent och uppgick till 296 MSEK, jämfört 253 MSEK motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för första halvåret uppgick till 5,1 (4,6) procent.

Under det andra kvartalet ökade omsättningen med drygt 6 procent till 2 992 (2 806) MSEK och rörelseresultatet med drygt 42 procent till 151 (106) MSEK.

I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där lönsamheten successivt har förbättrats och stabiliserats under de senaste fem kvartalen. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen tack vare en tillväxt på 21 procent under första halvåret samtidigt som orderstocken är fortsatt stark. I Sverige fortsätter division Nord att utvecklas positivt vad gäller omsättningen, medan resultatet under första halvåret inte nådde upp till fjolårets höga nivå. Omsättning och resultat i division Stockholm var lägre jämfört med samma period föregående år, medan division Syd varit stabil avseende både omsättning och lönsamhet.

Glädjande är att det operativa kassaflödet har varit fortsatt bra även under första halvåret 2014.

Orderingången under det första halvåret 2014 var drygt 3 procent lägre i jämförelse med samma period föregående år, minskningen kan hänföras till samtliga divisioner förutom Norge. Orderstocken som är på den högsta nivån någonsin, uppgick vid periodens utgång till 6 466 (5 547) MSEK, mycket tack vare division Danmark och Norge där vi har sett ett ökat intresse för investeringar i infrastruktur och stigande efterfrågan från offentlig sektor. Under det första halvåret har koncernen erhållit stora ordrar inom framförallt infrastruktur och från utbildning, vård och bostäder samt köpcentra, badhus och kontor. Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden medan aktiviteten inom industri, bostadsbyggande samt nyproduktion av kommersiella lokaler överlag är stabil men vikande inom vissa geografiska områden. 

Från den andra juni 2014 ingår norska Otera Elektro i Bravida-koncernen och därmed har vi ytterligare stärkt vår position som en av de ledande leverantörerna inom installation och service på den norska marknaden. Otera omsätter cirka 400 MSEK och har cirka 300 medarbetare med verksamhet i Kristiansand, Bergen och Asker. Förvärvet har i sin helhet finansierats från den egna kassan.

Vår bedömning är att det generella konjunkturläget har stabiliserats och att marknaden kommer att förbättras successivt under 2014, dock med betydande regionala skillnader. Bravida räknar med en positiv utveckling under andra halvåret 2014 och vårt mål är att fortsätta prestera en lönsamhet i toppskiktet av vår bransch samtidigt som vi växer, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv.

Staffan Påhlsson
Vd och koncernchef

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2014 kl. 10.00.