Bravida delårsrapport januari – mars 2014

Pressmeddelande

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 848 (2 729) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 145 (148) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Bravidas omsättning växte under årets första kvartal till 2 848 MSEK, en ökning med 4,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade 7,1 procent till 272 MSEK. Orderstocken har fortsatt att utvecklas positivt och uppgick till 5 879 (4 914) MSEK.

Bravidas rörelseresultat för första kvartalet 2014 uppgick till 145 MSEK, jämfört 148 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Glädjande är att division Norge visar en avsevärd förbättring av både omsättning och rörelseresultat. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 5,1 (5,4) procent samtidigt som omsättningen ökade drygt 4 procent till 2 848 (2 729) MSEK.

I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där lönsamheten har förbättrats och stabiliserats under det senaste tre kvartalen. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen tack vare en tillväxt på 19 procent samtidigt som orderstocken är fortsatt stark. I Sverige fortsätter division Nord att utvecklas positivt vad gäller omsättningen, medan resultatet inte nådde upp till fjolårets höga nivå. Omsättning och resultat i division Stockholm var lägre jämfört med samma period föregående år, medan division Syd varit mer stabil vad avser både omsättning och lönsamhet.

Glädjande är att det operativa kassaflödet var fortsatt bra även under första kvartalet 2014.

Orderingången under det första kvartalet 2014 var 6 procent lägre i jämförelse med samma period föregående år, minskningen kan hänföras till division Stockholm som har haft en vikande orderingång under det senaste året beroende på prispress inom små och medelstora installationer och serviceuppdrag. Orderstocken vid periodens utgång var dock fortsatt hög och uppgick till 5 879 (4 914) MSEK, mycket tack vare division Danmark där vi har sett ett ökat intresse för investeringar i infrastruktur och stigande efterfrågan från offentlig sektor. Under det första kvartalet har koncernen erhållit stora order inom framförallt infrastruktur, utbildning, vård och bostäder. Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden medan aktiviteten inom industri, bostadsbyggande samt nyproduktion av kommersiella lokaler överlag är stabil men vikande inom vissa geografiska områden.

Då Bravida agerar i en starkt konkurrensutsatt marknad kräver det ett aktivt arbete och strikta riktlinjer vid anbudsselektering. Bravida arbetar också konsekvent för att öka andelen serviceintäkter med högre marginaler i kombination med starkt fokus på våra kostnader. Under 2013 inledde vi arbetet med ett koncernövergripande förändringsprojekt med syfte att förbättra och effektivisera våra arbetssätt och produktion. Projektet involverar samtliga avdelningar och fortsätter under 2014. Projektet har redan visat positiva effekter, främst i serviceverksamheten.

Efter kvartalets slut har Bravida förvärvat norska Otera Elektro och därmed stärker vi vår position som en av de ledande leveran­törerna inom installation och service på den norska marknaden. Förvärv är en viktig del i Bravidas tillväxtstrategi.

Vår bedömning är att det generella konjunkturläget har stabiliserats och att marknaden kommer att förbättras successivt under 2014, dock med betydande regionala skillnader. Bravida räknar med en positiv utveckling under andra halvåret 2014 och vårt mål är att fortsätta prestera en lönsamhet i toppskiktet av vår bransch, samtidigt som vi växer, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv.

Staffan Påhlsson

Vd och koncernchef

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 kl. 10.00.