Kommuniké från Bravida Holding AB:s årsstämma 13 mars 2014

Pressmeddelande

Årsstämman i Bravida Holding AB fastställde idag den 13 mars 2014 balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade även att lämna en utdelning om 500 000 007 kronor, motsvarande 1,24 kr per aktie.

Stämman beslutade därutöver om omval av samtliga styrelseledamöter samt att något arvode till ledamöterna inte ska utgå.

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna bokslutskommuniké enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2014 kl. 19.00.