Bravida delårsrapport januari – juni 2015

Pressmeddelande

april – juni 2015

• Nettoomsättningen ökade med 22 %, varav 9 % organiskt, till 3 660 MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 187 (151) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (5,1) %
• Justerat för särskilda kostnader* uppgick rörelseresultatet till 203 (161) MSEK och rörelsemarginalen till 5,6 (5,4) %
• Resultatet efter skatt uppgick till 61 (80) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59 (50) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till 2 675 MSEK
• Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på knappt 750 MSEK
• Bravida Finland har bildats genom förvärv av installationsdelen av Peko Group, Marcus Karsten har utsetts till chef för Finland
• Vinsten per aktie uppgick till 0,15 (0,20) kr

januari – juni 2015

• Nettoomsättningen ökade med 20 %, varav 7 % organiskt, till 6 985 MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 339 (296)
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (5,1) %
• Justerat för särskilda kostnader* uppgick rörelseresultatet till 375 (308) MSEK och rörelsemarginalen till 5,4 (5,3) %
• Resultatet efter skatt uppgick till 123 (104) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 347 (323) MSEK
• Sju förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på drygt 1 000 MSEK
• Vinsten per aktie uppgick till 0,30 (0,26) kr

Bravida fortsätter att leverera stark tillväxt samt förbättrat resultat samtidigt som vi stärker och utvecklar vår marknadsposition både organiskt och via förvärv. Nettoomsättningen ökade med 22 procent under det andra kvartalet och 20 procent under det första halvåret. Den organiska tillväxten uppgick till nio procent under det andra kvartalet och sju procent under det första halvåret. Som helhet växte vi mer än marknaden.

Det justerade rörelseresultatet ökade med 26 procent i kvartalet, vilket innebar att den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent. Motsvarande tal för det första halvåret var en ökning med 22 procent och en justerad rörelsemarginal om 5,4 procent. Den befintliga verksamheten fortsätter att förbättra marginalen vilket är ett kvitto på att vårt strategiska förbättringsarbete bär frukt samtidigt som orderstocken är på en historiskt hög nivå. Det ger ett bra utgångsläge för faktureringens utveckling för resten av året.

Under det andra kvartalet har vi nått en viktig milstolpe i Bravidas utveckling. Genom två större förvärv i Finland, Peko Group i mellersta Finland och Halmesvaara i Helsingforsregionen har vi lagt grunden till en finsk division. Därmed fullföljer vi vår strategiska plan att vara ledande inom tekniska installations- och servicetjänster i Norden.

Förutom de finska förvärven gjordes ett antal förvärv i Sverige för att stärka vår marknadsposition lokalt men också för att kunna erbjuda totalleveranser på fler orter. Vi lägger samtidigt mycket kraft på att integrera de förvärvade bolagen för att realisera synergierna i samband med varje förvärv.

Vårt nya avtal med Facebook, den tredje etappen, innebär att vi blivit utvalda som generalentreprenör. Detta bekräftar marknadstrenden att våra installationstjänster blir alltmer komplexa och mer integrerade i varandra vilket betyder att fler kunder vill att vi tar en ledande roll i projekten samt att vi förflyttar oss uppåt i värdekedjan.

Sammantaget stärker vi vår position och utnyttjar de möjligheter som finns på den växande marknaden för installation och service. Med en fortsatt god efterfrågan på service och underhåll, offentlig byggnation, infrastrukturprojekt och bostäder samt ett lågt ränteläge har vi har en fortsatt positiv syn på marknaden framåt.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2015

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************
Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 kl. 11.30.