Bravida delårsrapport januari – mars 2015

• Omsättningen ökade med 16,7 % till 3 325 (2 848) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 152 (145) MSEK en ökning med 5,5 %
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 (5,1) %
• Justerat för kostnader av engångsnatur ökade rörelseresultatet med 17 % till 172 (147) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (5,2) %
• Resultatet efter skatt uppgick till 62 (23) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 289 (272) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 437 (-2 730) MSEK
• Under kvartalet har avtal tecknats om förvärv av fem bolag
• Tore Bakke ny divisionschef i Norge

Pressmeddelande

Bravida fortsätter att leverera god tillväxt med stabil lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 17 procent. Våra förvärv utgjorde en viktig del av tillväxten samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till 5 procent. Det innebär att vi fortsätter att växa snabbare än marknaden exklusive förvärv.

Vår expansion betalar sig också tydligt i resultatet. Det justerade rörelseresultatet ökade i samma takt som omsättningstillväxten vilket innebar att den justerade rörelsemarginalen var oförändrad på 5,2 procent. Detta trots att resultatet belastats med kostnader för att integrera förvärven. Vår befintliga verksamhet fortsätter därmed att förbättra marginalen vilket är ett kvitto på att det strategiska förbättringsarbetet bär frukt genom ökad lönsamhet.

Vi lägger mycket kraft och fokus på att integrera de förvärvade bolagen. Det är centralt att realisera de potentiella synergierna i samband med varje enskilt företagsförvärv. Samtidigt håller vi ett fortsatt högt förvärvstempo, det tillkom 5 bolag under kvartalet.

Orderingången utgjorde också en styrkefaktor i kvartalet med en uppgång på hela 22 procent, delvis lyft av förvärv. Tillväxten utgör en stark grund för faktureringens fortsatta utveckling resten av året.

Jag gläder mig åt att vi har högt förtroende hos våra kunder. Vår Nöjd-Kundundersökning visar att våra kunder ger oss höga betyg.

Mattias Johansson
Vd och koncernchef

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl. 11.30.


Kontaktuppgifter
:
Frågor besvaras av verkställande direktör Mattias Johansson eller av ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson på tel +46 8 695 20 00