Bravida kvartalsrapport januari – september 2015

Pressmeddelande

juli – september 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 19 %, varav 6 % organiskt, till 3 302 (2 772) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 168 (160) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (5,8) %
 • Justerat för särskilda kostnader uppgick rörelseresultatet till 195 (170) MSEK och rörelsemarginalen till 5,9 (6,1) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 109 (58) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -201 (-157) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 972 MSEK
 • Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 242 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,54 (0,29) kr

januari – september 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 19 %, varav 7 % organiskt, till 10 287 (8 611) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 507 (456) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (5,3) %
 • Justerat för särskilda kostnader uppgick rörelseresultatet till 571 (477) MSEK och rörelsemarginalen till 5,5 (5,5) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 231 (162) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146 (165) MSEK
 • Tio förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på 1 249 MSEK
 • Bravida Finland har bildats genom förvärv av installationsdelen av Peko Group och Halmesvaara OY
 • Vinsten per aktie uppgick till 1,15 (0,80) kr

Bravida fortsätter att leverera stark tillväxt och förbättrat resultat. Samtidigt förstärker och utvecklar vi vår marknadsposition genom såväl förvärv som strategiska affärer.

Nettoomsättningen ökade med 19 procent under både det tredje kvartalet och sammantaget för niomånadersperioden. Förvärven utgör en viktig del av tillväxten samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till sex procent under kvartalet respektive sju procent för niomånadersperioden som helhet. Vi fortsätter därigenom att växa organiskt snabbare än marknaden och vi fortsätter att prioritera lönsamhet framför volym.

Det justerade rörelseresultatet ökade med 15 procent i kvartalet till 195 MSEK, vilket innebar att den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent. För niomånadersperioden var motsvarande tal en ökning med 19 procent till 571 MSEK och en justerad rörelsemarginal om 5,5 procent. Den befintliga verksamheten fortsätter att förbättra marginalen som ett resultat av vårt strategiska förbättringsarbete och ett starkt kostnadsfokus. Det handlar om ett antal lönsamhetshöjande initiativ där en betydande del kommer från vårt produktivitetsprogram. Under Q4 kommer vi dessutom att starta utrullningen av våra två nya initiativ inom inköp och service.

Vårt första förvärv i Finland under våren följdes upp av ett nytt förvärv, Halmesvaara, som stärker våra positioner i Helsingforsregionen. Arbetet med att utveckla service har snabbt gett resultat genom att vi tecknat tre större avtal. Bland dem märks mejerikoncernen Valio. I Sverige genomförde vi två mindre förvärv som passar väl in i vår strategi att stärka våra marknadspositioner lokalt men också att kunna erbjuda totalleveranser på fler orter. Vi arbetar målmedvetet med att maximera synergierna i samband med varje förvärv.

Vi redovisade en fortsatt stark orderingång under kvartalet, den ökade med 26 procent. Det innebar att orderstocken växte till en historiskt hög nivå. I Norge har orderstocken förbättrats och det är glädjande att vi får möjlighet att leverera samtliga installationer vid utbyggnaden av universitetssjukhuset i Tromsö.

Efter utgången av det tredje kvartalet nådde vi en central milstolpe i Bravidas historia genom noteringen av Bravidaaktien på Stockholmsbörsen. Det är med stolthet jag kan konstatera att intresset för Bravida bland investerare såväl i Sverige som internationellt överträffade våra förväntningar. Inte minst var intresset stort i hela Norden, vilket är ett uttryck för att vårt varumärke är starkt på alla våra lokala marknader. Lika roligt är att hela 1 200 medarbetare valde att teckna aktier i samband med vår börsnotering. Det är ett tydligt kvitto på det stora engagemang som finns för att utveckla bolaget och som präglar Bravidas företagskultur.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, VD och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 07.30 CET den 26 november 2015.