Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 3 maj 2016

Regulatorisk pressmeddelande

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 4 594 742 067 kronor, disponeras så att en (1) krona per aktie, totalt 201 566 598 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 875 418 441 kronor, överförs i ny räkning. Fredagen den 6 maj 2016 fastslogs som avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman, Michael Siefke, Ivano Sessa och Jan Johansson. Till nya styrelseledamöter valdes Staffan Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman. Monica Caneman omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 850 000 kronor, att fördelas med 1 500 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även att styrelse- respektive utskottsarvode inte ska utgå till ledamot som är knuten till Bain Capital samt att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bravida ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet åstadkoms. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2017 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation av verkställande direktören vid årsstämman finns tillgängliga på www.bravidagroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravidagroup.com senast två veckor efter årsstämman.