Kvartalsrapport januari–december 2015

Pressmeddelande

Oktober–december 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 16 %, varav 4 % organiskt, till 3 919 (3 389) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 275 (248) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (7,3) % 
 • Justerat för särskilda kostnader uppgick rörelseresultatet till 308 (281) MSEK och rörelsemarginalen till 7,9 (8,3) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 56 (158) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 694 (494) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 433 (2 595) MSEK
 • Sex förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 229 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,28 (0,78) kr och justerad vinst per aktie uppgick till 0,88 kr

Januari–december 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 18 %, varav 7 % organiskt, till 14 206 (12 000) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 782 (705) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (5,9) %
 • Justerat för särskilda kostnader uppgick rörelseresultatet till 878 (759) MSEK och rörelsemarginalen till 6,2 (6,3) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 287 (320) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 841 (659) MSEK
 • Sexton förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på 1 478 MSEK
 • Bravida Finland har bildats genom förvärv av installationsdelen av Peko Group och Halmesvaara OY
 • Vinsten per aktie uppgick till 1,42 (1,59) kr och justerad vinst per aktie uppgick till 1,94 kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2015 på 1,0 (–) kronor per aktie

Bravida levererar fortsatt stark tillväxt för såväl omsättning som resultat. När vi summerar 2015 är det uppenbart att året sticker ut i Bravidas historia. Vid sidan av ett starkt resultat har vi etablerat oss i Finland och vår börsnotering var ytterligare en viktig milstolpe i Bravidas historia.

Bravidas marknad är stabil och byggmarknaden gynnas av en god efterfrågan på offentlig byggnation, infrastrukturprojekt, bostäder samt det låga ränteläget.

Orderstocken är på en bra nivå, drygt 7 miljarder kronor. Under 2015 har vi tagit några stora order inom framför allt nybyggnation och renovering av sjukhus. Många små och medelstora order är dock viktigare för verksamheten då de ger stabilitet och riskspridning.

För helåret ökade det justerade rörelseresultatet med 16 procent, vilket var i linje med omsättningstillväxten. Utöver förvärven bidrog den organiska tillväxten med 7 procent vilket var över vårt mål om 5 procent. Siffran innebar också att vi växte snabbare än marknaden, ett styrketecken som underbyggs ytterligare av vårt generella fokus på lönsamhet framför volym. Utvecklingen under det fjärde kvartalet var ungefär i linje med året som helhet. Omsättningstillväxten uppgick till 16 procent, varav 4 procent var organiskt, samtidigt som det justerade rörelseresultatet växte med 10 procent.

De sexton förvärv vi gjorde under 2015 adderar nästan 1,5 miljarder kronor till omsättningen på årsbasis. Geografiskt gjorde vi företagsköp på samtliga marknader samtidigt som vi fortsätter att lägga mycket kraft på en effektiv och snabb integration i samband med varje förvärv för att maximera synergierna.

Den underliggande rörelsemarginalen för den befintliga verksamheten ökade under året. Förklaringen är främst vårt målmedvetna arbete för att lyfta lönsamheten ytterligare där våra strategiska initiativ är nyckeln. När det gäller inköp är vårt långsiktiga mål att sänka kostnaderna med 10 procent. Vi ser tydliga effekter i resultatet av dessa åtgärder och tar nu nästa steg genom att öka andelen internationella inköp. Vår målsättning är att öka koncernens serviceomsättning. I slutet av 2015 inleddes vår långsiktiga satsning för att öka servicetillväxten ute i våra serviceavdelningar. Här handlar det mycket om att komma ännu närmare våra kunder för att jobba mer proaktivt med vårt serviceerbjudande.

Vår etablering i Finland löper på väl. Våra två förvärv är nu integrerade i koncernen. Vi har också haft tydliga marknadsframgångar inom vår servicesatsning med tre större avtal under det andra halvåret, samtliga med välkända finska företag.

Genom börsnoteringen av Bravidaaktien har Bravidas varumärke blivit mer välkänt. Det gör oss mer attraktiva bland såväl potentiella kunder som framtida medarbetare.

Orderingång och orderstock fortsätter att uppvisa styrka. Orderstocken ger ett bra utgångsläge inför 2016. Den positiva bilden bekräftas av ett fortsatt gynnsamt klimat på samtliga marknader.

Sammanfattningsvis har Bravida ett starkt utgångsläge och en solid plattform att bygga vidare på inför det kommande året.

Mattias Johansson, Stockholm i februari 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 07:30 CET den 19 februari 2016.

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 10:00 CET den 19 februari 2016.