Kvartalsrapport januari–mars 2016

Regulatorisk pressmeddelande

Januari–mars 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 427 (3 325) MSEK
  • Orderstocken ökade 10 % och uppgick till 7 135 (6 502) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade 15 % och uppgick till 175 (152) MSEK
  • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,1 (4,6) %
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 175 (172) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till – (20) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (5,2) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till 123 (62) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 (289) MSEK på grund av ett mycket starkt kassaflöde under fjärde kvartalet 2015
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 416 (2 441) MSEK
  • Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 107 MSEK
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,61 (0,31) kr


Kommentar från vd

Lägre omsättningstillväxt främst på grund av negativ påskeffekt
Ett produktionsbortfall är normalt under påskveckorna på grund av helgdagar och semesteruttag, vilket påverkar nettoomsättningen negativt. 2016 inföll påskledigheten under det första kvartalet till skillnad mot föregående år då påsken inföll under det andra kvartalet. På koncernnivå bedömer vi att påskeffekten påverkade nettoomsättningen negativt med 4-5 procent.
Framförallt har den norska verksamhetens produktion och nettoförsäljning påverkats negativt av påskeffekten, vilket delvis förklarar den lägre nettoomsättningen i Norge. Vi ser även en svag efterfrågan i Sydvästra Norge beroende på lägre aktivitet i olje- och gassektorn, åtgärder är vidtagna för att justera kapaciteten till rådande marknadsförhållanden. I Norge är efterfrågan i övrigt fortsatt bra med stöd av en stark orderstock som ökade med 6 procent.

Fortsatt fokus på marginal före volym
Den underliggande rörelsemarginalen exklusive Finland förbättrades från 5,3 procent till 5,5 procent. Rörelseresultatet i Sverige ökade med 16 procent, rörelsemarginalen i Norge var stabil medan rörelsemarginalen i Danmark påverkades negativt av projektnedskrivningar. Marknaden förbättras successivt och därför är projektselektering viktig och i Bravida gäller alltid att marginal går före volym.
Vårt arbete med effektiviseringsinitiativen fortsätter. Vad det gäller vårt produktivitetsinitiativ är det nu implementerat i 83 procent av våra avdelningar, inom inköpsinitiativet har ett flertal avtal omförhandlats och implementeras i våra avdelningar. Inom serviceinitiativet har utbildning påbörjats under första kvartalet och effekterna på försäljning väntas komma under andra halvåret 2016.

Fortsatt god orderingång och orderstock på rekordnivå
Orderingången ökade med 6 procent vilket bidrog till att bibehålla en bra orderstock som ligger på rekordnivå, drygt 7,1 miljarder SEK. I jämförelse med första kvartalet 2015 har orderstocken i Norge ökat med 6 procent i lokal valuta, i Danmark med 2 procent och i Sverige med 9 procent. Den goda orderstocken borgar för en fortsatt stabil verksamhet.

Kraftigt förbättrad vinst per aktie
Vinsten per aktie har ökat med 99 procent till 0,61 (0,31) SEK per aktie. En förklaring är att första kvartalet 2016 inte har belastats med särskilda kostnader vilka uppgick till 20 MSEK 2015 samt att refinansieringen och avveckling av valuta- och räntehedgar som genomfördes under hösten 2015 förbättrat finansnettot med 53 MSEK, varav räntenettot förbättrades med 46 MSEK. Utdelningsförslaget till årsstämman 1 kr per aktie överstiger vårt finansiella mål.

Mattias Johansson, Stockholm i april 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 07:30 CET den 28 april 2016.

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 CET den 28 april 2016.