Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13.00.

Regulatorisk pressmeddelande

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 maj 2017 per post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.bravida.se/arsstamma.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 4 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Bravida finns totalt 202 766 598 aktier med 201 686 598 röster i bolaget, varav 1 200 000 är C‑aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie och 201 566 598 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget är ägare av samtliga 1 200 000 C-aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.  
 2. Val av ordförande vid stämman. 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktör.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om valberedning.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 18. Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.
 19. Stämmans avslutande.

Förslag avseende stämmoordförande, styrelsen och revisorer (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Valberedningen för Bravida, som består av Monica Caneman (styrelsens ordförande), Halvor Horten (som representant för Bain Capital, valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för Lannebo Fonder) och Håkan Berg (som representant för Swedbank Robur), föreslår följande:

- att advokat Charlotte Levin, Vinge, utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 12),
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 12),
- att styrelsearvode ska utgå om högst 4 850 000 kronor, att fördelas med 1 500 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelse- respektive utskottsarvode föreslås ej utgå till ledamot som är knuten till Bain Capital. Arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bravida ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet åstadkoms. Styrelsearvodet och fördelning är oförändrat jämfört med föregående år (punkt 13),
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13),
- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson, Staffan Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14),
- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande (punkt 14), och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.bravida.se.

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 4 760 373 181 kronor, disponeras så att 1,25 kronor per aktie, totalt 251 958 248 kronor, utbetalas till aktieägarna, att 3 517 757 028 kronor överförs till överkursfond och att resterade 990 657 905 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen förslås fredag den 12 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 17 maj 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en kombination av verksamhetens resultat och koncernens förvärvsaktivitet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen som baseras på verksamhetens resultat maximerad till 10 månadslöner, exklusive sociala avgifter, och den årliga rörliga ersättningen som baseras på koncernens förvärvsaktivitet maximerad till 2,8 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter. Stabschefer i ledningsgruppen kan erhålla en årlig rörlig ersättning baserad på verksamhetens resultat maximerad till 9 månadslöner, inklusive sociala avgifter, medan ekonomi- och finansdirektören och divisionschefer kan erhålla en årlig rörlig ersättning baserad på verksamhetens resultat maximerad till 20 månadslöner, inklusive sociala avgifter. Därutöver kan den årliga rörliga ersättningen som baseras på koncernens förvärvsaktivitet uppgå till maximalt 2,3 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, per ersättningsberättigad.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram, vilka då behandlas av stämman i särskild ordning.

Ledande befattningshavare får erhålla sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård, m.m.

Pensionsförpliktelser

Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige har rätt till pensionsförmåner motsvarande mellan 28-35 procent av respektive lön, eller i enlighet med tillämplig tjänstepensionsplan. För ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige ska bolaget eftersträva att tillämpa likvärdiga pensionsförmåner som de som tillämpas för ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige, dock att variationer som motiveras av lokala förhållanden får förekomma.

Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis, individuella avtal och kollektivavtal som gäller för koncernen.

Avgångsvederlag

Ledande befattningshavare har rätt till en uppsägningstid om mellan sex till tolv månader om anställningen avslutas av arbetsgivaren och mellan fyra och sex månader om anställningen avslutas av den anställde. Vid uppsägning från bolagets sida har ledande befattningshavare, utöver deras fasta månadslöner, rätt till avgångsvederlag om mellan sex och tolv månadslöner under uppsägningstiden.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Beslut om valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets valberedning även inför årsstämman 2018 ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.  

Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen (”LTIP 2017”) i enlighet med punkterna 18 (a) – 18 (d) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt.

LTIP 2017 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram som till huvudsakliga delar överensstämmer med det incitamentsprogram som antogs i samband med årsstämman 2016.

Antagande av ett incitamentsprogram (punkt 18(a)) 

Programmet i sammandrag 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2017. LTIP 2017 föreslås omfatta sammanlagt högst 166 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen. Deltagarna i LTIP 2017 måste investera i koncernen genom förvärv av aktier i Bravida Holding AB (publ) (”Sparaktier”). Dessa Sparaktier erhålls genom att deltagarna förvärvar stamaktier i Bravida till marknadsvärde i enlighet med villkoren under ”Privat investering” nedan eller avsätter stamaktier som redan innehas. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2017, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering 

För att kunna delta i LTIP 2017 krävs att deltagaren bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier till marknadspris till ett värde motsvarande lägst 30 000 kronor och högst 300 000 kronor beroende på position i koncernen och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2017, kommer bolaget att tilldela deltagare ett visst antal rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier (”Rättigheter”). Det antal Rättigheter som varje deltagare berättigas till beror på (i) vilken kategori deltagaren tillhör samt (ii) bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla fem Prestationsaktier för varje Sparaktie.

Generella villkor 

Under förutsättning att vissa prestationsbaserade villkor avseende räkenskapsåret 2019 har uppfyllts samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2020 (intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, ger varje Rättighet deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie i bolaget.

Mål- och prestationsvillkor 

Det antal Rättigheter som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på hur bolaget uppfyller prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på bolagets normaliserade och ackumulerade EBITA ("Koncern-EBITA"). EBITA innebär resultat före räntekostnader och nedskrivningar, även kallat rörelseresultat.

Prestationsvillkoren är fastställda till en "minimumnivå" och "maximumnivå", där antalet Rättigheter som tilldelas ökas linjärt mellan miniminivån och maximinivån. För att Rättigheterna ska tilldelas krävs att miniminivån överskrids. Även om miniminivån inte överskrids, kommer varje deltagare att erhålla en Prestationsaktie för varje Sparaktie, så länge TSR (Total Share Return) är större än 0 procent under programmets löptid. Om maximumnivån uppnås kommer alla Prestationsaktier att delas ut. Om koncernens resultat bestäms till en nivå mellan minimum- och maximumnivån kommer ett proportionellt antal Prestationsaktier att tilldelas baserat på en linjär kurva.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2017 och senast den 30 juni 2017.
 • Intjänas efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020.
 • Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2020 fortfarande är anställd i Bravida-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.

Utformning och hantering 

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2017, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Bravida-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att LTIP 2017s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte rätten att låta ledande befattningshavare kvarstå som deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

Fördelning 

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2017 att innebära följande antal Sparaktier och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

 • verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 300 000 kronor inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
 • ekonomi- och finansdirektören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 240 000 kronor inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
 • andra ledamöter inom koncernledningen (12 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av 200 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till en (1) och högst fem (5) Rättigheter per investerad Sparaktie;
 • regionchefer (cirka 25 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
 • avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50 miljoner kronor (cirka 45 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
 • avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent) och omsatt mer än 30 miljoner kronor (men mindre än 50 miljoner kronor) (cirka 50 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 30 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
 • vissa övriga befattningshavare på koncern- divisions- eller regionstab (cirka 12 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 30 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för varje investerad Sparaktie; och
 • vissa identifierade nyckelpersoner (t.ex. i samband med förvärv): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för varje investerad Sparaktie. Det maximala utrymmet för denna kategori är begränsat till Sparaktier med ett värde om totalt 600 000 kronor.

LTIP 2017s omfattning och kostnader 

LTIP 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2017 antas uppgå till cirka 26,3 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.

Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 7,7 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan.

I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2017 beräknats utifrån att LTIP 2017 omfattar 166 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2017 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2017 maximalt att uppgå till cirka 39,5 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka 11,2 miljoner kronor.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Bravida-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsaktier kan 659 530 stamaktier komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2017, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och rösterna avseende bolagets stamaktier. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram motsvarar maximalt cirka 1,4 procent.

Information om Bravidas befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2016 och på bolagets hemsida, www.bravida.se.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till en bank i enlighet med punkten 18(b) samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från samma bank i enlighet med punkten 18(c). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2017.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 659 530 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med LTIP 2017.

Motiv för förslaget 

Syftet med LTIP 2017 är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Bravida-koncernen. LTIP 2017 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2017 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier.

Genom att erbjuda en tilldelning av Rättigheter som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2017 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2017s antagande kommer att få en positiv effekt på Bravida-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Beredning av förslaget 

LTIP 2017 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 18(b)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 11 000 kronor genom emission av högst 550 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,02 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2017.

Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 18(c)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till ett pris aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2017.

Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 18(d)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 18(c) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2017 i enlighet med beslutade villkor.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att högst 659 530 stamaktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2017.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

________________________

För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut enligt punkt 18 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens motiverade yttrande, hålls tillgängligt hos bolaget på Mikrofonvägen 28 i Stockholm samt på www.bravida.se senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2017
Bravida Holding AB (publ)
Styrelsen