Kvartalsrapport januari – mars 2017

Regulatorisk pressmeddelande

Januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 20 % och uppgick till 4 115 (3 427) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till 12 (-3) %
  • Orderstocken ökade med 26 % och uppgick till 9 000 (7 135) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 19 % och uppgick till 209 (175) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (5,1) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 151 (123) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 381 (13) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 058 (2 416) MSEK
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,75 (0,61) SEK

Kommentar från vd

”En stark organisk tillväxt och ett starkt kassaflöde”

Organisk tillväxt med stöd från fler arbetsdagar i kvartalet
I kvartalet ökade nettoomsättningen med 20 procent, varav tolv procent organiskt. Nettoomsättningen ökade i alla länder och den organiska tillväxten var positiv i Sverige, Norge och Danmark. I Finland ökade nettoomsättningen genom förvärvet av Asentaja Group, i december 2016, medan den organiska tillväxten var negativ på grund av projektselektering i tidigare förvärvade verksamheter. 

Vi är mycket nöjda med att på månadsbasis uppnått positiv organisk tillväxt sedan november 2016, det vill säga de senaste fem månaderna. I mars var den organiska tillväxten stark, vilket delvis förklaras av att påsken 2016 inföll i mars.

Förbättrat orderläge i alla länder
Vår orderstock, som endast innehåller installationsprojekt, fortsatte att öka och vi kan se att den fortsätter att generera tillväxt. I det första kvartalet ökade orderstocken med 356 MSEK och nådde ännu en gång en ny rekordnivå på 9 000 MSEK.

Starkt kassaflöde i nivå med vårt finansiella mål
Kassaflödet i det första kvartalet var starkt. Kassagenereringen på tolvmånadersbasis har förbättrats från 60 procent till 98 procent under första kvartalet, vilket är i nivå med vårt finansiella mål.

Ny division skapar nya förutsättningar
Vi har en stor outnyttjad marknadspotential inom våra områden säkerhet, sprinkler, kyla, teknisk fastighetsdrift och kraft. Därför har vi sett över verksamheten inom dessa områden och skapat en ny division, division Riks i Sverige. Genom ökad fokusering skapar vi bättre förutsättningar för både tillväxt och lönsamhet.

Vi fortsätter att stärka vår marknadsposition genom förvärv
De senaste fyra månaderna har vi förvärvat flera betydande verksamheter, två i Norge, ett i Finland och ett i Danmark, som kommer att stärka vår marknadsposition och kompetens. Den förvärvade omsättningen uppgår sammanlagt till knappt 1 700 MSEK. Finansiering av de senaste förvärven sker genom Bravidas starka operativa kassaflöde.

Förvärv av Oras ger en marknadsledande position
Bravida stärker sin marknadsposition i Norge inom värme & sanitet (vs) och ventilation genom förvärvet av Oras, som kommunicerades i april. Tillväxt inom vs och ventilation på den norska marknaden har länge varit en del i vår strategiska tillväxtplan. Oras omsätter 1 200 MSEK på årsbasis, vilket innebär att Bravida Norge växer med cirka 35 procent. Oras underliggande verksamhet är stabil, men på grund av en hög kostnadsnivå och förluster i vissa enskilda projekt har bolaget sedan några år levererat svaga resultat. Förvärvet kommer att medföra tydliga kostnads- och inköpssynergier.

Förvärvet innebär att Bravida blir marknadsledande totalleverantör inom teknisk installation och service på den norska marknaden. Vi erhöll godkännande av norska konkurrensmyndigheten den 2 maj och tillträde skedde den 8 maj. Integrationsarbetet kommer att kräva ett stort engagemang från ledningen och vår högsta prioritet under 2017 är att skapa lönsamhet i bolaget.

Mattias Johansson, Stockholm i maj 2017


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
http://edge.media-server.com/m/p/2u9r65ne    

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46850556474
UK: +442033645374
US: +18557532230

Rapport och presentation finns tillgängliga på bravida.se/investerare/.