Kvartalsrapport oktober – december 2016

Pressmeddelande

Oktober – december 2016

  • Nettoomsättningen ökade 9 % och uppgick till 4 277 (3 919) MSEK
  • Orderstocken ökade 22 % och uppgick till 8 644 (7 092) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade 28 % och uppgick till 353 (275) MSEK
  • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 8,3 (7,0) %
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 353 (308) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till – (33) MSEK. Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,3 (7,9) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 255 (56) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 415 (694) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 417 (2 433) MSEK
  • Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 430 MSEK
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,26 (0,28) SEK

Kommentar från vd

"Fjärde kvartalet blev det bästa kvartalet i Bravidas historia"

Organisk tillväxt under fjärde kvartalet
Under perioden ökade nettoomsättningen med 9 procent, varav 4 procent organiskt. I Norge och Danmark var tillväxten stark och Sverige visade återigen tillväxt under kvartalet, vilket bidragit till koncernens totala tillväxt. På grund av projektselektering minskade nettoomsättningen i Finland, men rörelsemarginalen förbättrades i linje med vårt fokus på "marginal före volym".

En viktig pusselbit i att skapa en rikstäckande verksamhet i Finland var förvärvet av Asentaja i finska Österbotten. Asentaja har stärkt vår plattform och vi kan nu bygga vidare för att nå en stark marknadsposition i Finland.

Vi är nöjda med utvecklingen av den organiska tillväxten under fjärde kvartalet men tillväxten för helåret 2016 nådde inte vårt finansiella mål. För att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet ser vi över organisationen för våra verksamheter inom säkerhet, sprinkler, kyla, teknisk fastighetsdrift och kraft.

Fortsatt stigande marginaler
Bravidas justerade rörelsemarginal förbättrades under fjärde kvartalet från 7,9 procent under 2015 till 8,3 procent. Marginalförbättringen är ett resultat av våra förbättringsinitiativ inom produktivitet och inköp samt noggrann projektselektering. Rörelsemarginalen har förbättrats i Sverige, Danmark och Finland. I Norge har rörelsemarginalen minskat från en hög nivå, men är fortfarande den högsta i koncernen.

Förbättrat orderläge
Vår orderstock, som endast innehåller installationsprojekt, fortsatte att öka och vi kan nu se att den genererar tillväxt. Under fjärde kvartalet ökade orderstocken med 169 MSEK och nådde ännu en gång en ny rekordnivå på 8 644 MSEK.

Verksamheten i sydvästra Norge redovisade en stark orderingång under kvartalet och i Stavanger erhöll Bravida en order på 290 MSEK från norska vägverket.

Säsongsmässigt starkt kassaflöde
Kassaflödet för fjärde kvartalet var godkänt men lägre än föregående år som var exceptionellt starkt. I och med att vi ökar serviceomsättningen, som uppgick till 47 procent av totala omsättningen, påverkas kassaflödet negativt då vi fakturerar kunder i efterhand. För helåret 2016 nådde vi inte vårt kassagenereringsmål vilket skapar ännu större fokus på att nå målet 2017.

Plattform etablerad för god utveckling 2017
Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på Bravidas tjänster och förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda. Genom att fokusera på "marginal före volym" ska efterfrågan vägas mot resursbrist och prispress. Noggrannhet och rätt prissättning i projekten är nyckeln till en fortsatt god lönsam tillväxt. 

Med stark orderstock och bra efterfrågan är utgångsläget för det kommande året bra.

Mattias Johansson, Stockholm i februari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75

[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:

http://edge.media-server.com/m/p/2tg9o9je

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46850556474
UK: +442033645374
US: +18557532230

Rapport och presentation finns tillgängliga på bravida.se/investerare/.