Nyemission och återköp av egna aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Bravida Holding AB ("Bravida"), (NASDAQ OMX Stockholm: BRAV), meddelade idag att styrelsen beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 550 000 C-aktier.

Regulatorisk pressmeddelande

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 11 000 kronor genom en riktad kontantemission av 550 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 0,02 kronor, till teckningskursen 0,02 kronor per aktie. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga
550 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.

Syftet med nyemissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier, genom omvandling av dessa C-aktier, till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2017, som antogs på årsstämman den 10 maj 2017.

Bravida har sedan tidigare 1 200 000 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75