Kvartalsrapport april–juni 2018

EN FORTSATT GOD UTVECKLING

Regulatorisk pressmeddelande

 • Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 4 790 (4 325) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till 4 (0) %
 • Orderstocken var 6 % högre och uppgick till 11 139 (10 493) MSEK
 • EBITA ökade med 10 % och uppgick till 280 (255) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (5,9) %
 • Justerad EBITA uppgick till 280 (263) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,9 (6,1) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 212 (186) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 319 (150) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 896 (-2 343) MSEK
 • Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 68 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 (0,92) SEK och efter utspädning till 1,05 (0,92) SEK

Kommentar från vd

Omsättningstillväxt både organiskt och genom förvärv
Bravida fortsatte att växa under andra kvartalet, omsättningen steg med 11 procent och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent samtidigt som vi rapporterar en rekordhög orderstock. I Norge växte vi med 10 procent i kvartalet, detta trots att implementeringen av Bravida Way i Oras pågår vilket hämmar tillväxten då vi prioriterar marginal före volym. I Sverige ser vi en stabil tillväxt på 4 procent i kvartalet och i såväl Danmark som Finland rapporterar vi en kraftig tillväxt. Vår serviceverksamhet utvecklas väl med en tillväxt på 11 procent under perioden.

EBITA-resultatet och det operativa kassaflödet förbättrades
EBITA-resultatet steg med 10 procent. EBITA-marginalen i Sverige var oförändrad medan den ökade i Norge. Det är glädjande att se att förvärvet av Oras utvecklas i linje med våra planer och levererar ett positivt resultat även detta kvartal. I Danmark redovisar vi en något lägre marginal förklarat av stora projekt som är i en tidig produktionsfas. I Finland har vår nytillträde divisionschef påbörjat en översyn av projektportföljen vilket har belastat kvartalets resultat.

Det operativa kassaflödet var starkt under kvartalet och kassagenereringen har förbättrats från 75 procent till 94 procent.

Implementeringen av den nya affärsplanen
Under kvartalet har vi fortsatt arbetat med utrullning av affärsplanen 2018-2020 till alla avdelningar inom Bravida. Affärsplanen bygger på fokus på marginal samt tillväxt både genom organisk och förvärvad tillväxt.

I den nya affärsplanen är lönsamhet i varje avdelning i fokus. Avdelningar med svag eller negativ lönsamhet ska förbättras och i första hand fokusera på att nå en högre marginal, avdelningar med god lönsamhet ska växa med bibehållen eller högre marginal. För att nå en förbättrad lönsamhet och stabilitet i verksamheten är tillväxt inom service prioriterad – vårt mål är att bli den ledande servicepartnern till våra kunder. Det pågår en rad initiativ för att uppnå detta långsiktiga mål. Serviceverksamheten har generellt en högre marginal jämfört med installationsverksamheten samtidigt som kunderna och uppdragen är återkommande, vilket ger en bra stabilitet för de kommande åren.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och installation utvecklas genom förvärv. Under året har vi hittills genomfört åtta förvärv, varav två i juli. Samtliga förvärv stärker vår lokala marknadsposition och breddar vårt erbjudande till kund.

År 2014 etablerade vi en förvärvsstrategi som hittills resulterat i drygt 50 förvärv och som tillfört en omsättning på 5 miljarder kronor med god lönsamhet. Bravida har idag en fungerade förvärvsmodell som skapar aktieägarvärde och förbättrar vårt kunderbjudande. Jag bedömer att vi skall kunna fortsätta växa genom förvärv i linje med våra finansiella mål även framöver.

Framtidsutsikter
Marknaden för teknisk service och installation kommer att vara fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Orderstocken som ej inkluderar serviceuppdrag utan endast installationsprojekt är återigen på en ny rekordnivå. Tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer att stödja tillväxten i de kommande kvartalen.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2018


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 27 01
UK: +44 20 3008 9810
US: +1 85 5831 5945

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.