Kvartalsrapport januari–mars 2018

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 4 557 (4 115) MSEK
• Organiska tillväxten uppgick till 1 (12) %
• Orderstocken var 20 % högre och uppgick till 10 825 (9 000) MSEK
• EBITA ökade med 7 % och uppgick till 226 (211) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,0 (5,1) %
• Resultat efter skatt uppgick till 168 (151) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 (381) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till 1 841 (2 058) MSEK
• Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 232 MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,83 (0,75) SEK och efter utspädning till 0,83 (0,75) SEK

Kommentar från vd

”En stabil start på året”

Organisk tillväxt och ett stabilt resultat
Jag är nöjd med att vi, trots starka jämförelsesiffror och en negativ inverkan från påsken som i år inföll under det första kvartalet, rapporterar 1 procents organisk tillväxt i kvartalet. Den starka tillväxten i vår danska verksamhet vill jag särskilt lyfta fram. Bravida Danmark levererar en omsättningstillväxt på 20 procent och en ökning av orderingången med 70 procent. Vi har i koncernen haft en fortsatt bra tillväxt inom service som växte med 11 procent i kvartalet och under de senaste 12 månaderna var tillväxten höga 15 procent.

Påsken påverkade även kassaflödet negativt under första kvartalet då kundinbetalningar försköts till första dagarna i april.

Resultatutvecklingen är stabil och den underliggande EBITA-marginalen, exklusive Oras, är oförändrad, 5,1 procent.

Ledningen i Bravida Norge har tillsammans med personalen i Oras genomfört ett gediget arbete med omstrukturering och integration av verksamheten, utvecklingen följer vår plan. Oras bidrar redan i första kvartalet med ett positivt resultat.

I Sverige förbättrades EBITA-marginalen som ett resultat av en ökad andel intäkter från service som generellt har en högre marginal. I Norge förbättrades den underliggande EBITA-marginalen genom god kostnadskontroll. I Danmark och Finland var EBITA-marginalen oförändrad.

Finland
Marko Holopainen, Bravidas nyrekryterade divisionschef i Finland, tillträdde sin befattning i slutet av mars. Jag var tillförordnad divisionschef i Finland under 7 månader och under den tiden ägnade jag mycket tid åt att utveckla vårt grundspel, Bravida Way. Som jag tidigare kommunicerat så behöver vår verksamhet växa i Finland, både genom förvärv och organiskt, för att uppnå en kritisk massa och genom detta en acceptabel lönsamhetsnivå och en starkare marknadsposition. I januari tog vi ytterligare ett steg genom förvärvet av Adison Oy som har en omsättning på motsvarade 190 MSEK i Helsingforsområdet.

Marko kommer med sin långa branscherfarenhet och goda ledaregenskaper att vidareutveckla Bravida i Finland och öka tillväxten.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och installation fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har vi hittills genomfört fem olika förvärv, varav två i april, som stärkt vår marknadsposition. Branschen är fortfarande mycket fragmenterad med stora möjligheter till konsolidering. Vi ser därför en fortsatt stor potential att göra ytterligare förvärv och flertalet bolag ser en utvecklingsmöjlighet i att bli en del av vår koncern, vilket medför att Bravida har ett gott renommé som förvärvare.

Fortsatt god marknad
Marknaden för tekniska installationer och service kommer att vara fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Orderstocken är återigen på en ny rekordnivå och tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med vår stor serviceverksamhet kommer att stödja tillväxten i de kommande kvartalen.

Mattias Johansson, Stockholm i maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 26 63
UK: +44 20 3008 9811
US: +1 85 5831 5945

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.