Kvartalsrapport juli–september 2018

Ett starkt kvartal

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 13 % och uppgick till 4 437 (3 926) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till 6 (6) %
  • Orderstocken var 1 % högre och uppgick till 10 746 (10 635) MSEK
  • EBITA ökade med 20 % och uppgick till 267 (223) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,0 (5,7) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 202 (164) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -132 (-144) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -2 062 (-2 515) MSEK
  • Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 86 MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,00 (0,81) SEK och efter utspädning till 1,00 (0,81) SEK

Kommentar från vd
Omsättningstillväxt 13 procent

Bravidas tillväxt under tredje kvartalet var stark, omsättningen steg med 13 procent och den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Tillväxten var positiv i samtliga länder med stark tillväxt i Finland och Danmark. Vår serviceverksamhet fortsätter att utvecklas bra med en tillväxt på 11 procent i kvartalet. Tillväxten inom service stärker vår långsiktiga affär då merparten av våra servicerelationer löper under lång tid och genererar därmed återkommande intäkter.

Resultatet ökade med 20 procent
EBITA-resultatet ökade med 20 procent och EBITA-marginalen förbättrades till 6 procent. EBITA-marginalen i Sverige var oförändrad medan den ökade i Danmark och i Finland. I Norge försämrades EBITA-marginalen, vilket förklaras av fortsatt avveckling av Oras gamla projekt. Jag bedömer att de olönsamma projekt som Oras hade vid förvärvstidpunkten i maj 2017 kommer att vara avslutade under första kvartalet 2019. Oras är nu fullt ut operativt integrerat i Bravida.

De förvärv vi senast genomfört i Finland, Asentaja och ­Adison, har stärkt kvalitén i vår verksamhet genom att vi fått en bättre geografisk täckning och ett bredare kunderbjudande. Samtidigt bidrar förvärven till en förbättrad lönsamhet och tillväxt.

Förbifart Stockholm
Trafikverket har tilldelat Bravida två avtal inom infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Vi har fått i uppdrag att utföra alla installationer samt efterföljande service inom el, belysning, vatten och avlopp (VA) samt fast släckningsutrustning. Det totala ordervärdet är drygt 2,7 miljarder kronor, vilket är den största ordern i Bravidas historia.

Vi har tidigare levererat framgångsrika och lönsamma installationer i flera stora tunnelprojekt och de erfarenheterna är en tydlig styrka i arbetet med Förbifart Stockholm. För våra medarbetare erbjuder projektet spännande och utvecklande arbetsuppgifter och jag kan redan nu konstatera att projektet attraherar nya kvalificerade medarbetare till Bravida. Dessutom bidrar rekryteringen till att vi stärker vår verksamhet inom flera kompetensområden.

Trafikverkets upphandling avseende entreprenaden för VA och släckningsutrustning, med ordervärde 1,1 miljarder kronor, har överklagats på formella grunder vilket medför en risk att den upphandlingen behöver göras om.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Under året har vi hittills genomfört 12 förvärv, varav två i oktober och två i november. Förvärven innebär en årlig ökning av årsomsättningen på omkring 800 MSEK. För att ytterligare stärka vår position i Finland har vi hittills i år genomfört två förvärv som ökar den årliga omsättningen med cirka 350 MSEK. Förvärven stärker vår lokala marknadsposition och breddar vårt erbjudande till kund. Under hösten har vi förstärkt förvärvsteamet för att säkerställa en fortsatt hög förvärvstakt och en god integration av framtida förvärv.

Framtidsutsikter
Jag bedömer att marknaden för teknisk service och installation kommer att vara fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Orderstocken är fortsatt på en hög nivå men minskade något under kvartalet. Minskningen förklaras av att flera större projekt registrerades i Sverige under andra kvartalet 2017 samt en fortsatt avveckling av den förvärvade orderstocken i Oras. Tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med vår stora serviceverksamhet även fortsättningsvis kommer att stödja tillväxten.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2018


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.


Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5033 65 63
UK: +44 20 3008 9809
US: +1 855 831 59 47

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.